СТАТИИ

Граждански сектор вместо държава: обучението по български език като чужд

Ива Парцалева Изучаването на националния език е задължително условие по пътя на успешната интеграция на бежанците в страната, където те са потърсили и намерили закрила. Пълноценният достъп до всички услуги, до образование, пазар на труда и всеки един аспект на социалното включване минават през необходимостта хората да умеят да разбират и общуват на съответния език.…
Read more

Управление на качеството в организации, работещи с бежанци – актуални предизвикателства

Росица Симеонова Росица Симеонова е доцент по Социални дейности (Управление на организации за социална работа) в Софийски университет „Св. Климент Охридски“, Факултет по педагогика. Има над 25 години опит като преподавател и научен ръководител в сферата на висшето образование (ОКС „Бакалавър“ и „Магистър“ и ОНС „Доктор“) и като обучител и консултант в сферата на образованието…
Read more

Извънаудиторна заетост на студенти от специалност „Етнология и културна антропология“ с бежанци

Кремена Йорданова, Виолета Коцева Кремена Йорданова е главен асистент към катедра „Етнология“ към Исторически факултет на СУ „Св. Климент Охридски“. Нейните професионални интереси са в сферата на градската култура, масова култура и младежки субкултури, образователна интеграция и интеркултурно образование. В момента преподава дисциплините „Етнопсихология“ и „Етнопедагогика“ в бакалавърската програма на катедра „Етнология“. Виолета Коцева e…
Read more

За културната медиация – да разбираш и подкрепяш в работата с бежанци и мигранти

Теодорина Милушева Теодорина Милушева е преподавател, главен асистент във Факултет по педагогика на Софийски университет „Св. Климент Охридски“. Основна област на научния ѝ интерес са теоретичните парадигми и приложните полета на социалната работа. Преподава по дисциплините “Основи на социалната работа”, “Методи на социалната работа”, “Социална работа с общност”, “Социална работа със случай”, “Превенция и рехабилитация…
Read more

Как да повишим информираността по отношение на бежанците – идеи на студенти

Екатерина Томова Екатерина Томова е асистент в СУ „Св. Климент Охридски“, Факултет по педагогика, катедра „Теория на възпитанието“. Води семинарни занятия по дисциплините „Интеркултурно възпитание“, „Европейски интеркултурен диалог чрез образование“, „Теория на възпитанието“ и др. Ас. Томова извършва проучвания, свързани с формиране и развитие на личностна, социална и интеркултурна компетентност, с процесите на нравствено и…
Read more

„Афганистанската жена преди и сега: възможни прочити през “Пет следобед” (2003) на Самира Махмалбаф“

Лора Тодорова Лора Тодорова работи в отдел „Миграция и интеграция“ на „Каритас София”, като се занимава с бежанци и мигранти, говорещи персийски език. Тя има бакалавърска степен по иранистика и магистърска степен по индийско и иранско културознание и обществознание от Софийския университет. В момента прави докторантско изследване на тема „Проекция на съвременната персийска литература върху…
Read more

Основни изисквания към подготовката на студенти в областта на социалната работа с бежанци

проф. дпн Сийка Чавдарова-Костова, СУ „Св. Климент Охридски“, Факултет по педагогика Сийка Чавдарова-Костова е магистър по педагогика и доктор, Факултет по педагогика. Магистър по философия, Философски факултет, СУ ,,Св. Климент Охридски“. Преподавател по задължителни дисциплини като ,,Педагогика”, ,,Теория на възпитанието”, ,,Приобщаващо образование”, ,,Семейна педагогика”, ,,Основи на социалната работа с бежанци и мигранти” във Факултета по…
Read more

Текущата бежанска криза: възможни импликации в обучението на студентите по социална работа

Доц. д-р Мая Чолакова, СУ „Св. Климент Охридски“ Мая Чолакова е доктор по педагогика, понастоящем доцент по социална педагогика във Факултета по науки за образованието и изкуствата на Софийския университет ,,Св. Климент Охридски”. В продължение на 12 години обучава студенти по социални дейности в ЮЗУ ,,Неофит Рилски”. Научните й интереси са в областта на културното…
Read more

Същност и значение на етичния кодекс на служителите, осъществяващи дейности по предоставяне на социални услуги

Гл. ас. д-р Даниела Рачева, СУ ,,Св. Климент Охридски“ Даниела Рачева е главен асистент във Факултета по педагогика на СУ ,,Св. Климент Охридски“. Завършила е Музикалното училище в гр. Плевен през 1993 г. и продължава образованието си в ЮЗУ ,,Н. Рилски“, гр. Благоевград, където се дипломира като бакалавър по музикална педагогика през 1998 г. През…
Read more

Приложение на ислямското социално финансиране в интеграцията на бежанци: проблеми и перспективи

Искра Янкова, стажант в „Мулти култи колектив“ Искра Янкова завършва като отличник на випуска бакалавърска степен по биология, магистратура по клетъчна биология и патология в Софийския университет „Св Климент Охридски“. През 2018 г. печели второ място в конкурса „Студент на  годината“, категория „Природни науки и биотехнологии“. Автор е на научни публикации в областта на молекулярната…
Read more