Бежанците: днес и утре

Академичен портал по въпросите за придунителната миграция и бежанците

НАЙ-НОВИЯТ БРОЙ НА АКАДЕМИЧНИЯТ БЮЛЕТИН ,,БЕЖАНЦИТЕ: ДНЕС И УТРЕ“

Трети брой на академичния бюлетин „Бежанците: днес и утре“ за 2023 г. е сборен и представя знания от различни направления на науката. В ситуация на увеличаващ се брой войни в световен мащаб, броят предлага, от една страна, анализи, които проследяват конфликти, водещи до принудително разселване, а, от друга, теоретични и правни аспекти за изучаването и преподаването на насилствените миграции, както и от приложно естество. Географският обхват на броя включва Западните Балкани, Нагорни Карабах, Армения, Азербайджан, България. Първата статия е за последиците от войните в бивша Югославия с фокус върху тази в Босна и Херцеговина и спомените за нея през призмата на децата. Втората статия е посветена на развоя на конфликта от средата на месец септември 2023 г. между Азербайджан и Армения с акцент върху предизвикателствата от породената бежанска вълна към Армения. Третата статия представя един сравнително нов бакалавърски курс, посветен на международните миграции, който се чете пред студенти от специалност „Икономическа социология и психология“ в Университета за национално и световно стопанство. Последната статия разглежда правото на защита на личните данни, от което се ползват всички физически лица в Европейския съюз, включително лицата, търсещи и получили закрила.

КАТАЛОГ НА БРОЕВЕТЕ

Възможности за публикуване в Академиен бюлетин „Бежанците: днес и утре“

Академичният бюлетин „Бежанците: днес и утре“ публикува авторски статии и научни разработки по темите, свързани с принудителна миграция и бежанците. Всеки, който желае, да предложи материал, може да го направи чрез определена процедура и условия.

Темата за бежанците в университетското образование 

Практически насоки и анализ за интегриране на темата за бежанците в специалностите от висшето образование, така, че студентите днес да бъдат следващото поколени експерти, работещи в подкрепа на бежанците. 

Изразените мнения и становища в статиите и публикациите представят вижданията на редакционната колегия, изследователи, практици и други като по никакъв начин не изразяват официална позиция или становище на БСБМ и ВКБООН.