ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ПУБЛИКУВАНЕ

Академичен бюлетин „Бежанците: днес и утре“ предоставя възможност за публикуване на авторски статии по ключови теми свързани с бежанците в обем от 3000 до 10 000 думи (6-20 стр.)

Стъпка 1:  Подаване на заявка за публикуване на статия чрез онлайн форма

Стъпка 2: Одобрение на заявка от главния редактор и редакционната колегия

Стъпка 3: Готовите статии се изпращат към главния редактор и редакционната колегия. 

Стъпка 4: Статиите се одобряват и се публикуват в академичния бюлетин и портала.

Повече информация за техническите изисквания към статиите

Академичният бюлетин „Бежанците: днес и утре“ е включен в Националния референтен списък на съвременни български научни издания с научно рецензиране с ID № 4451.

Академичният бюлетин „Бежанците: днес и утре“ е с присъден ISSN 2683-1120.