БАКАЛАВЪРСКИ КУРСОВЕ

МЕЖДУНАРОДНИ МИГРАЦИИ

Специалност: „Икономическа социология и психология“

Университет за национално и световно стопанство, Общоикономически факултет

 

Преподавател: гл. ас. Михаела Мишева

СОЦИАЛНА РАБОТА С БЕЖАНЦИ И МИГРАНТИ

Специалност: „Социални дейности“

Югозападен университет „Неофит Рилски“, факултет по обществено здраве, здравни грижи и спорт

Преподавател: доц. д-р Мая Чолакова

БЕЖАНСКО ПРАВО

Специалност: „Право“

ВУЗ: Нов български университет, магистърски факултет

Преподавател: проф. Благой Видин

МИГРАЦИОННО И БЕЖАНСКО ПРАВО

Специалност „Право“

ВУЗ: Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“, Юридически факултет

Преподавател: проф. Веселин Цанков