Digital Student Lab 3.0

Надежда далеч от дома.
Свят, в който бежанците винаги са включени.

По случай Световния ден на бежанеца 20 юни Български съвет за бежанци и мигранти организира Дигитална студентска лаборатория за създаване на реферати, свързани с иновациите за интеграция на бежанците.

Дигитална студентска лаборатория ще предостави платформа за студентите да публикуват реферати с основани на доказателства аргументи и анализи по различни тематични направления, свързани с иновации за интеграцията на бежанците. Рефератите ще бъдат в подкрепа на дебатите по тези ключови теми. Рефератите могат да привлекат вниманието на участниците и заинтересованите страни, включително и организации водени от бежанци по въпроси на закрилата и интеграцията на бежанците. Констатациите и препоръките от рефератите ще повишат осведомеността относно адаптацията, социално-икономическото и социално-културното приобщаване и интеграцията на бежанците.

Създадените реферати ще служат като инструменти за застъпничество за приобщаване и интеграция на бежанците.

Авторите на рефератите включени в Digital Student Lab 3.0 ще получат възнаграждение.

Рефератите за Digital Student Lab 3.0 се планират в следните тематични направления:

Иновации в заетостта, източниците на въздействие, импакт соурсингът и предприемачеството на бежанците

Предприемачеството на бежанците не само дава възможности на самите бежанци, но води и до положителни промени в приемащите общности. Това се отнася до предприемаческите начинания, предприети от бежанците, при които те създават и управляват собствен бизнес като използват своите умения, опит и културен произход. Предприемачеството на бежанците предоставя възможност на бежанците да възвърнат контрола над живота си, насърчавайки икономическата самодостатъчност и намалявайки зависимостта си от помощ. Предприемачите бежанци често носят уникални перспективи, културно многообразие и иновативни идеи, обогатявайки предприемаческата среда и насърчавайки социалната интеграция. Подкрепяйки предприемачеството на бежанците, обществата могат да използват потенциала на бежанците.

Иновации в образованието на бежанците и приобщаващите образователни практики

Образованието на бежанците е важен аспект за осигуряване на тяхното приобщаване и интеграция. Инициативите, свързани с образованието на бежанците имат за цел да предоставят възможности за образование, както на децата, така и на възрастните бежанци. Те се фокусират върху справяне с уникалните предизвикателства, пред които са изправени бежанците за реално включване в образователните системи като езикови бариери, травми, прекъснато обучение и ограничени ресурси. Инициативите за образованието на бежанците са насочени към  осигуряване на безопасна и подкрепяща учебна среда, предлагайки набор от образователни услуги, включително усвояване на български език, академична учебна програма, професионално обучение и психосоциална подкрепа. Образованието дава възможност на бежанците да изградят отново живота си, да допринесат за своите общности и да се подготвят за достойно бъдеще, полагайки основата за тяхната успешна интеграция и дългосрочна самостоятелност.

Иновации чрез дигитализация за приобщаване и интеграция на бежанци

Интеграцията на бежанците и дигитализацията вървят ръка за ръка като предлагат иновативни решения за преодоляване на бариерите и насърчаване на включването на разселените лица в приемащите общности. Дигитализацията промени начина, по който бежанците имат достъп до информация, услуги и възможности. Тя им предостави нови канали за свързване, комуникация и навигация в новата им среда. Чрез цифрови платформи и приложения бежанците имат достъп до инструменти за изучаване на езици, портали за работа, онлайн образование и ресурси за културна интеграция, премахвайки езиковите и географските бариери. Цифровизацията също така улеснява координирането на услугите и организациите за подкрепа на бежанците, позволявайки на организациите и правителствата да рационализират процесите и да предоставят по-ефективна помощ. Дигитализацията  дава възможност на бежанците да споделят своите истории, умения и опит с глобална публика, насърчавайки разбирането, съпричастността и признаването на техния принос.

Иновации чрез младежко участие за интеграция на младежи бежанци

Интеграцията на бежанците e  силно свързана с активното участие на младежите, тъй като те внасят свежи перспективи, енергия и иновативни идеи в хуманитарния контекст. Ангажирането на млади бежанци и местни младежи в усилията за интеграция създава възможности за взаимно обучение, културен обмен и социално сближаване. Участието на младежите и на ръководени от младежи организации в инициативи за интеграция на бежанци може да приеме различни форми като наставнически програми, образователен обмен, спортни и художествени дейности и подкрепа за предприемачеството. Чрез активното включване на млади бежанци, техните гласове се усилват, техният опит става по-видим и така се гарантира отговаряне на техните специфични нужди и стремежи. Освен това, младежката ангажираност насърчава междукултурното разбирателство, разрушава стереотипите и насърчава социалната интеграция в по-широката общност. По този начин с дава възможност на младите бежанци да развият основни умения, да изградят мрежи и да допринесат за обществото, което сега наричат свой дом. Когато младежи от различен произход се съберат заедно, те имат потенциала да създадат приобщаващи пространства и да преодолеят културните различия, проправяйки пътя към едно по-хармонично и обединено общество.

Иновации за интеграция на бежанци чрез спорт и култура

Спортът и културата играят важна роля в насърчаването на интеграцията на бежанците чрез насърчаване на социалното сближаване, преодоляване на културните различия и създаване на приобщаващи пространства за взаимодействие и сътрудничество. Чрез спортни и културни инициативи бежанците и членовете на приемащата общност могат да се обединят, разрушавайки бариерите и изграждайки взаимоотношения въз основа на споделени интереси и работа в екип. Спортът предоставя универсален език, който надхвърля културните и езикови различия, позволявайки на бежанците да участват, да покажат своите умения и да получат признание за своите таланти. Освен това културните събития, фестивалите и артистичните инициативи предлагат възможности на бежанците да споделят своето културно наследство, традиции и артистични изяви с приемащата общност.

Кой може да участва?

Студенти – бакалаври и магистри в редовна или задочна форма в български висши училища.

Как да участвате?

Като попълните онлайн формата за кандидатстване като представите темата и резюме (до 300 думи) на реферата до 10 юли. В срок до 20 юли участниците, чиито теми и резюмета са одобрени ще бъдат информирани, за да пристъпят към разработването на цялостните реферати и тяхното подаване в срок до 20 август. Одобрените реферати ще бъдат публикувани онлайн до 20 септември

Къде ще бъдат представени рефератите?

Рефератите ще бъдат публикувани онлайн в платформата Digital Student Lab 3.0 в Академичния портал по въпросите за бежанците. Рефератите също ще бъдат публикувани и разпространени като електронна книга.

Авторите на рефератите ще бъдат поканени да представят темите по време на ключови форуми свързани с интеграцията на бежанците.

Какви са техническите изисквания за рефератите?

Обем 10-12 страници (приблизително 2500 символа на страница без интервалите)

Цитирани минимум 10 научни източника (цитиране по харвардска система)

Стурктура на рефератитет: Увод, Изложение, Заключение, Библиография

Digital Student Lab се осъществява в рамките на изпълнението на проект ,,Застъпничество за интеграция на бежанците в България“, финансиран от Върховният комисариат на ООН за бежанците.