Европейски хъб за подкрепа на бежанци учени EURAXESS Science 4 Refugees

доц. Елисавета Гурова, Светлана Димитрова

Мрежата EURAXESS (https://euraxess.ec.europa.eu/) е инициирана от Европейската комисия (ЕК) с цел подпомагане мобилността на учените в Европа. Създадена е през 2004г. чрез серия проекти в част от държавите-членки на Европейския съюз и в асоциираните държави. Проектите са финансирани по рамкова програма FP6. Първоначалното название на мрежата е ERA MORE. Към десет годишния юбилей на мрежата и във връзка с  териториалното разрастване и развитието на дейностите, е създадена стратегия за бранд и комуникация и е проведен така наречения процес ребрандиране. Така е наложено новото име EURAXESS.

Постепенно мрежата се разраства не само по обхват, но и по направления, по които работи. Към настоящия момент обхваща 43 държави и има контактни лица на всички континенти с цел поддържаните на контактите с учените напуснали Европа, както и привличане на учени от трети страни. За мрежата работят над 1600 контактни лица базирани в над 650 университети, научни институти, публични организации, НПО и СМП в Европа.

С какво се занимава EURAXESS?

Разрастват се и направленията, по които мрежата работи. При създаването ѝ единственият акцент на дейностите е бил върху мобилността на учените, като контактните лица са се занимавали предимно с гостуващи или пристигащи чуждестранни учени. Впоследствие бе създаден порталът за обяви за работа за висококвалифицирани специалисти (https://euraxess.ec.europa.eu/jobs), като националните координатори поеха ангажимента да работят с ръководствата на научните организации за публикуване на новите конкурси и позиции.

С времето ЕК насочи дейностите и към подкрепа на кариерното развитие на учените. За целта националните координатори създадоха нови инструменти и материали       

 (https://euraxess.ec.europa.eu/career-development).

Впоследствие се добавиха дейности по осигуряване на подходяща среда за кариерното развитие свързани с приемането на “Хартата на европейските учени и Кодекса за поведение при назначаването им на работа“ ( https://euraxess.ec.europa.eu/jobs/charter ) и създаване и прилагане на “План за действие за прилагане на принципа за равнопоставеност на половете в науката“.

Важен нов приоритет на мрежата е кооперирането с индустриалните и публични организации, които провеждат научни изследвания и наемат учени. Взаимодействието академия-индустрия допринася за по-ефективното кариерно развитие на учените. Кариерното консултиране и съвместните събития с индустриални и публични организации допринасят за ориентацията на изследователите и навременното насочване на кариерата към специфичен сектор. С тази си дейност мрежата подпомага развитието на икономиката в Европа и играе основна роля в пазара на труда за високо квалифицирани специалисти.

Бързата и навременна реакция на ЕК при голямата бежанска вълна от арабските страни през 2014-2015г. и последващите години добави нова насока на дейностите – интеграцията на учени бежанци в Европа, както в социалната среда, така и в пазара на труда. В резултат бе създадена секцията EURAXESS Science 4 Refugees. ЕКсвоевременно отвори две обяви по рамкова програма Хоризонт 2020, по които бяха финансирани два проекта със съответното название BRiDGE and BRiDGE II (https://www.uni-bielefeld.de/uni/profil/international/bridgeprojects/). Проектите бяха построени върху действителен случай от практиката на контактните лица на мрежата, който е бил успешно разрешен с помощта на националните координатори на няколко държави. По проектите се създадоха материали, инструменти и програми за интеграция на бежанци учени. Работата по тези проекти постави основата на  бъдещия европейски хъб за подпомагане на бежанци учени –  EURAXESS Science 4 Refugees.

Структура на мрежата EURAXESS

Всички тези промени задълбочиха работата на контактните лица и националните координатори, както и значително разшириха обхвата й. Това наложи структурни промени в мрежата и засилване на взаимодействието на контактните лица и националните координатори на международно и национално равнище.

Основният инструмент на мрежата – европейският портал, както и националните портали (https://www.euraxess.bg/ ), са на път да се превърнат в мащабна структура, взаимосвързана с други еропейски портали като EURES, EUROPASS и Participant Portal за обслужване на учените и организациите при кариерно развитие и финансиране на научни изследвания в Европа. Новата структура ERA Talent Platform се изгражда в съответствие с основните насоки в следните два документа:

•COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE COUNCIL, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS, A new ERA for Research and Innovation, 30.09.2020

•Council conclusions on Deepening the European Research Area: Providing researchers with attractive and sustainable careers and working conditions and making brain circulation a reality, adopted by the Council at its 3797th meeting held on 28 May 2021. https://www.consilium.europa.eu/media/49980/st09138-en21.pdf

Структурните промени настъпили в мрежата съответстват на нуждите на учените и организациите и са съобразени с политиките на ЕК. Изградени са 3 интернационални хъба за по-адекватно и персонализирано съдействие:

Talent Management – за кариерното развитие на учените,

Beyond Academia – за работа с индустрията и

Scientific Entrepreneurship – за развитие на научното предприемачество.

Предстои през тази, 2023 година, да се развият още такива:

Science4Refugees – за работа с учени бежанци и

Supporting Talent Circulation – за повишаване капацитета на контактните лица.

Но главната задача на мрежата е да подсили дейността на централно ниво с изграждането на Национални мрежи от хъбове.

По този начин централните хъбове ще придобият териториална всеобхватност.

Друга стъпка към адаптирането на структурата на мрежата спрямо новостите в технологичната област е изграждането на общности за споделяне на опит и добри практики. Тези общности ще обхванат тематичното разнообразие на дейностите на контактните лица. Чрез тях ще се разпространяват новостите, добрите практики, ще се обменя опит и ще се обучават новопостъпилите колеги и национални мрежи.

Участва ли България в EURAXESS?

В резултат на упоритата и всеотдайна работа на екипа на мрежата към Софийски университет „Св. Кл. Охридски” (СУ) мрежата в България е една от най-активните мрежи в Европа, с добро вътрешно взаимодействие, което способства за адекватен отговор на новите предизвикателства.

При създаването си през 2004г. по споразумение между МОН и СУ, от МОН са определени СУ за координираща организация и регионален център, още 3 регионални центъра в Русенски университет, Технически университет – Варна и Тракийски университет – Стара Загора.

Оттогава до сега са присъединени още 2 организации за подпомагане на координатора – НБУ и ИТР, както и други университети и БАН, като общо мрежата обхваща 22 организации в страната. Дейностите по изпълнение на основните задачи нямат постоянно национално финансиране, както е прието в други страни от мрежата, а се спонсорират от организациите, към които работят контактните лица.

Ролята на Софийски университет

Екипът към СУ изпълнява дейности на няколко нива. На национално ниво екипът изпълнява дейностите по ангажиментите на МОН във връзка с дейност 4 от плана по политиките на ЕК по отношение развитието на ЕНП (европейско научно пространство) 2022 – 2024. Дейността е обвързана с насърчаване и популяризация на атрактивни научни кариери и балансирана мобилност на талантите в Европа (4.Promote attractive research careers, talent circulation and mobility). Екипът на СУ подпомага както МОН в изработването на политики, така и организациите от мрежата за прилагането им. Особено трябва да се отбележи дейността свързана с прилагането на стратегията на ЕК за развитие на човешките ресурси в науката – консултиране, покрепа и съдействие на научните организации при подписване на “Хартата на европейските учени и Кодекса за поведение при назначаването им на работа“, създаване и прилагане на “План за действие за прилагане на принципа за равнопоставеност на половете в науката“ и др. общоевропейски политики. С активното съдействие на екипа на СУ към момента са:

•присъединени общо 20 научни организации от България с подписване на декларация за прилагане на принципите на Хартата и Кодекса и

•преминали в 1 или 2 фаза от процеса са общо 7 научни организации в България.

Екипът на СУ подпомага дейността на организациите в националната мрежа и в рутинните дейности по обслужване на мобилността на учените и тяхното кариерно развитие, като също работи и на институционално ниво, подпомагайки:

•дейността на ръководството на СУ по изграждане и прилагане на институционални политики в съответствие с европейската и национална рамки и

•обслужване на мобилността на учените в СУ и тяхното кариерно развитие.

Екипът на мрежата към СУ е един от водещите в европейската мрежа и е разработил няколко от най-популярните инструменти, като:

•онлайн инструмент за интеркултурна компетентност

•международна EURAXESS Менторска програма за учени от цял свят, с над 1200 участници към момента https://mentoring.euraxess.bg/ ,

•серия от онлайн обучения за учени за развиване на “меки“ умения, публикувани на българския и европейския портали.

https://euraxess.ec.europa.eu/career-development/researchers/virtual-webinars-trainings ,

•група онлайн инструменти за подкрепа на работата на академични и неакадемични ментори на бежанци учени https://www.euraxess.bg/bulgaria/online-tools и др.

Централно място сред всички други дейности на СУ на международно ниво заема изграждането на европейският хъб Science4Refugees за работа с учени бежанци https://euraxess.ec.europa.eu/jobs/science4refugees .

Европейски хъб за подкрепа на бежанци учени – EURAXESS Science 4 Refugees

СУ работи активно в тази посока от години. Още при самото създаване на направлението Science 4 Refugees, по време на бежанската вълна от арабските страни, СУ се включва в консорциумите и на двата проекта BRiDGE и BRiDGE II финансирани от ЕК с цел да се подпомогне интеграцията на бежанци учени в европейския пазар на труда за високо квалифицирани специалисти. Както се спомена по-горе, проектите се базират на действителен случай на ирански учен. Случаят е разрешен успешно с взаимодействието на германско контактно лице, към което постъпва искането на учения, и националните координатори на Хърватия и България в лицето на екипът на мрежата към СУ.

Резултатът от проектите BRiDGE катализира начините, по които партньорите си сътрудничат при предоставянето на трансгранични услуги и последващи дейности за бежанци учени. Създаден е добре работещ модел на международно сътрудничество за разрешаване на случаи на изследователи бежанци, който беше описан в първото предложение за проект BRiDGE. Базиран на мрежовата структура на EURAXESS, моделът доказа своята устойчивост по време на проектите и след края на проектите се превърна в стабилен център за обслужване на изследователи на бежанци. В резултат на дейностите по тези два проекта са изградени постоянни контакти с около 135 бежанци учени, които живеят в различни европейски държави-членки и асоциирани страни. Контактите с тези изследователи осигуряват достигане до много по-голям брой изследователи бежанци чрез техните собствени официални и неформални мрежи като Германско-сирийското изследователско общество (German-Syrian Research Society e.V. ) например.

Опитът на екипа на EURAXESS към СУ

СУ, като партньор в проектите BRiDGE, отговаряше за обучението и интеграцията на изследователите бежанци. В резултат, след края на проектите, екипът естествено продължи активната комуникация с общността на мрежата за разрешаване на конкретни казуси на бежанци учени, както и продължи да разпространява информация сред бежанците учени за подходящи дейности и събития.

Като най-добри примери за тази дейност могат да се посочат:

•Организиране на платен стаж в частна компания за изследовател бежанец в сътрудничество с EURAXESS Швеция,

•Покана към бежанци учени да се присъединят към международната менторска програма на EURAXESS „Оформете бъдещето на изследовател, идващ в Европа“ (създадена от СУ). Много изследователи бежанци се присъединиха към нея като ментори и наставлявани, други просто се възползваха от виртуалното обучение, предлагано в рамките на програмата,

•Подпомагане на бежанци учени да кандидатстват в различни национални програми за финансиране.

Този опит и изграденото, макар и неформализирано, сътрудничество с останалите EURAXESS центрове и национални координатори помогна за своевременната и качествена реакция на мрежата на бежанската вълна от високо квалифицирани специалисти (предимно жени) от Украйна. Екипът на СУ установи връзка с ЕК още през март 2022г. и подготви материали и канали за тяхното разпространение. Подготвителната работа бе представена от екипа на СУ на поредната двугодишна конференцията на мрежата през март 2022г в Нант, Франция. В следствие на това взаимодействие с ЕК до края на март 2022г. бяха изградени:

•Страница на европейския и националните портали за предоставянето на съдействие и финансиране на украински учени на английски и украински езици (https://www.euraxess.bg/bulgaria/euraxes-bulgaria-ukraine-and-region ),

•ЕК създаде централна точка, е-мейл адрес, получаван от екипа на СУ, на който да се отправят запитвания от бежанци учени за съдействие,

•СУ препоръча на другите национални координатори да се включат в доброволната инициатива на учени Science for Ukraine ( https://scienceforukraine.eu/ ), където СУ участва от самото начало на конфликта, както и в други национални и международни инициативи.

На национално ниво екипът на СУ създаде уникална национална инициатива, в която участва цялата мрежа от 22 организации. Чрез споделен списък от запитвания и общ чат се обсъждат и разпределят случаите на украински учени за съдействие. Бързо и ефективно бяха разрешени много такива случаи.

Екипът на EURAXESS към СУ инициира включването на СУ в SAR Europe (Scholars At Risk) и организира национален семинар за ръководствата на университетите с представители от SAR Europe на 20 юни 2022г.; участва от години в инициативите на ВКБООН в страната; взаимодейства с другите участници в интеграцията на бежанци в България, като Агенция по бежанците, НПО; подпомага развитието на магистърската програма на СУ за работа с бежанци и мигранти; организира събития за деца на бежанци и др.

Структура и дейности на Европейски хъб за подкрепа на бежанци учени – EURAXESS Science 4 Refugees

На 1 март 2023г. стартира проект ERA Talent, финансиран от ЕК по програма Хоризонт, с цел да преустрои и модернизира структурата на мрежата, за да отговори на съвременните предизвикателства. В рамките на проекта и под ръководството на екипа на мрежата към СУ предстои  да се формализира структурата и дейността на Европейски хъб за подкрепа на бежанци учени – EURAXESS Science 4 Refugees. Първоначално предвидените дейности включват:

•Осигуряване на специфични услуги на изследователи-бежанци и/или организации за научноизследователска и развойна дейност, които ги приемат, и подпомагане на социалната интеграция на пазара на труда на изследователите-бежанци и техните семейства,

•Устойчиво трансгранично сътрудничество на локални мрежи, активни по конкретната тема.

СУ ще съсредоточи повечето си дейности върху справянето с огромната вълна от разселени изследователи, идващи от Украйна и региона. Успоредно с това екипът на центъра предвижда дейности за укрепване и подобряване на ежедневните услуги, предоставяни на изследователите бежанци и техните семейства.

Те ще включват:

•На 1-ви етап социална интеграция на изследователя и неговото семейство,

•На 2-ри етап развитие на кариерата и таланта на изследователя

Дейностите на хъба ще се обвържат работата с другите хъбове на мрежата, за да се постигне синергия при намиране на работа и финансиране в и извън академичните среди на бежанци учени като цяло, не само на тези от Украйна.

•По-конкретно дейностите ще включват:

•Изграждане на мрежа от национални хъбове

Анализ и препоръки към ЕК за подобряване на съществуващото онлайн присъствие на инициативата

•Структуриране на нов пул от онлайн инструменти

•Създаване и дизайн на рекламни материали

Разпространение на материали и информация за включване на учени бежанци в събития, сътрудничество с доброволци и други инициативи като Science4Ukraine,

Комуникация с целевите групи

Финансиране по проекта на стажове за бежанци учени във фирми и НПО

Първоначалният екип на хъба се състои от:

Участници в консорциум BRiDGE II:

СУ, България –  координация на хъба, всички други дейности,

CERTH, Гърция – разпространение, комуникация с целевите групи,

ETH, Цюрих – формализиране на услугите за бежанци учени и техните семейства, комуникация с целевите групи, рекламни материали, разпространение на информация,

OeAD, Австрия – комуникация с целевите групи,

UGOT, Швеция – стажове, комуникация с целевите групи.

Национални координатори в съседни на Украйна държави:

NAWA, Полша – комуникация с целевите групи,

UEFISCDI, Румъния – пул от онлайн инструменти, комуникация с ЕК относно внедряването на пула,

SAIA, Словакия – уеб присъствие, социални медии, комуникация с целевите групи,

LZP, Латвия – комуникация с целевите групи,

ETAg, Естония – комуникация с целевите групи, уеб присъствие,

SIPAC, Армения – уеб присъствие на инициативата, пул от онлайн инструменти, рекламни материали, разпространение, комуникация с целевите групи.

Други държави от ЕС:

CPU, Франция – структуриране на пул от онлайн инструменти, стажове.