Инициатива на Университета в Малта: Диплома за специалист по културна медиация

Университетът на Малта предлага нов безплатен специализиран курс за културни медиатори с подкрепата на фонд  „Убежище, миграция и интеграция” на ЕС и спонсорството на Министерството на правосъдието, равенството и управлението. Завършилите обучението получават диплома за специалист по културна медиация. 

Обучението е отворено за граждани на Малта, Европейския съюз и граждани на трети страни. Кандидатите трябва да докажат, че са пребивавали в страната в продължение на минимум 8 години. Владеенето на малтийски и английски език е задължително. 

Двугодишният вечерен курс подготвя професионалисти по културна медиация за подпомагане на социалната адаптация на новодошлите към местните общности и за развиване на съпричастност и толерантност в  приемащата среда за улесняване на успешното интегриране на мигрантите.  Културната медиация насърчава установяването на добра комуникация и  разбирателство между различните култури и по-лесен достъп до местните услуги като здравеопазване, образование и заетост. Курсът има за цел да повиши осведомеността и чувствителността към въпроси, свързани с различието. Обучението се предлага за първи път през октомври 2020 г. от Катедра Приобщаване и достъп до обучение към Факултета по образование.

При разработването на курса за придобиване на диплома за специалист по културна медиация Катедрата за приобщаване и достъп до обучение   сътрудничи с учени и професионални специалисти с цел създаване на  възможно най-добрата учебна програма. Академици и практици в областта на образованието, приобщаването, правата на мигрантите, теорията на комуникацията и езика, писмения и  устния превод, разрешаването на конфликти и други са ангажирани и за провеждане на курса.

Министерството на правосъдието, равенството и управлението на Малта, с финансиране от Фонда за убежище, миграция и интеграция”,   спонсорира безплатния курс в изпълнение на Мярка 7 от Плана за действие на правителството на Малта:  ИНТЕГРАЦИЯ = ПРИНАДЛЕЖНОСТ. Стратегия за интеграция на мигрантите и План за действие (Визия за 2020):  Integration = Belonging, MigrantIntegrationStrategy&ActionPlan (Vision 2020)

Допълнителна информация за програмата на курса и изискванията за допустимост може да намерите тук.

Координатор: Phyllisienne Gauci

Източник: University of Malta Newspoint