Учредена е Асоциацията на преподавателите по български език като чужд (АПБЕЧ)

Доц. д-р Галина Куртева, Председател на Асоциацията на преподавателите по български език като чужд

       На 3.07.2020 г. в София бе учредена Асоциация на преподавателите по български език като чужд. След продължителна подготовка и преодоляване на препятствия от организационен и пандемичен характер Асоциацията вече е факт.

       Създаването й бе продиктувано от обективни предпоставки и належащи нужди. През последните години по много причини (лични, професионални, обучение, бизнес, комуникация и др.) се разпространява и увеличава обучението  на български език за чужденци.  Български език се преподава на много обучаеми:

– както у нас – в университети, училища, школи, икономически и административни организации, частни фирми, НПО, Червения кръст, Каритас и др,

– а също и за бежанци, мигранти, деца на бежанци и мигранти, и др.,

– така и в чужбина – в университети, лекторати, културни центрове, дружества за приятелство, частни школи  и др.,

– и не на последно място – сред разрастващите се български диаспори в чужбина,  за деца на български емигранти и др.

       Тези разностранни дейности имат нужда от цялостна и последователна координация и контакти между всички участници и звена, ангажирани в това обучение. Асоциацията ще осъществява дейност за подпомагане обучението по български език като чужд и за утвърждаване на неговата роля за изграждане на основни ценности, свързани с достиженията на българската и на световната култура. Асоциацията има за цел да съдейства за запазване и развитие ролята на българския език като чужд, за популяризирането на добрите методически практики в обучението по български език като чужд и за формиране на основна комуникативна компетентност. Специално място в дейността на Асоциацията заема преподавателят по български език като чужд. Ще се работи за издигането  на професионалния му статут и експертиза, както и за самостоятелната му квалификация чрез различни форми.

       АПБЕЧ ще се стреми да представлява цялата преподавателска колегия пред държавните институции и да бъде коректив при осъществяване на държавната политика за развитие на обучението по български език като чужд. Тя ще инициира и участва в диалог с институциите и обществото по актуални проблеми на образованието и обучението по български език като чужд.

Планира се дейността на АПБЕЧ да се развива в няколко насоки:

– разработване и участие в образователни проекти, самостоятелно или съвместно с  други организации от страната и чужбина.

– сътрудничество с национални и международни организации със сходни интереси, включително и с българските културни институти в чужбина;

– организиране на методически семинари, курсове, школи, дискусии и обмяна на опит по актуални проблеми на образованието по български език като чужд.

– разпространение на добри образователни практики и на професионална информация.

– разработване на становища по актуални проблеми на обучението по български език като чужд и огласяването им през или пред отговарящите държавни институции, и др.

– създаване и поддържане на сайт на Асоциацията като средство за информация и поле за изява.

       Тъй като Сдружението вече предизвика интереса на преподавателската  колегия, важно е да се знае, че членове  могат да станат както юридически, така и физически лица. Последните трябва да имат професионален опит като преподаватели по български език като чужд минимум 2 години или диплома за завършено висше образование по филологическа, педагогическа или друга дисциплина, свързана с целите на Асоциацията.

       Нека пожелаем успех и ползотворна работа на  АПБЕЧ!

При интерес да станете част от АПБЕЧ пишете на доц. Галина Куртева на gkurteva@nbu.bg.