БЮЛЕТИНИ

Академичен бюлетин "Бежанците днес и утре" 08/2021

Брой 3 (8) на академичния бюлетин „Бежанците: днес и утре“ е посветен на жените и принудителната миграция. Данни на ВКБООН за 2020 г. показват, че 47% от всички 84,2 милиона души, принудени да напуснат домовете си, са жени. В България през 2020 г. 364 жени са подали молби за международна закрила, като 46 са получили бежански, а 160 хуманитарен статут. Настоящият брой включва статии, които, от една страна, допринасят повече за разбирането какви са нагласите на българското общество към жените бежанки, а, от друга разказват повече за самите тях. Каква е съдбата на иранките след Ислямската революция, как се заражда феминисткото движение в арабския свят, какво е да бъдеш жена журналистка от Иран днес в опит да изграждаш нов живот в нова страна и защо е нужен комплексен подход в процедурата за предоставяне на международна закрила в България, са само част от темите, за които можете да прочете в броя.

Изтегли в PDF  Summary in English  Обратна връзка  Други издания

Академичен бюлетин "Бежанците днес и утре" 07/2021

Брой 2 (8) на академичния бюлетин „Бежанците: днес и утре“ за 2021 г. е изготвен в сътрудничество между Мулти култи колектив (МКК), Агенцията на ООН за бежанците (ВКБООН) и Българския съвет за бежанци и мигранти (БСБМ) по проект „Столица на толерантността в ера на пандемия: Студенти свързват академична общност и НПО в полза на бежанци и мигранти“, финансиран от Столична община по програма „Кризата като възможност“. Той е изцяло студентски брой и включва разработки на стажантите по програмата, които успешно завършиха дву- или тримесечен стаж в пет неправителствени организации в сферата на бежанската и миграционната проблематика (Български Червен кръст, Каритас София, Съвет на жените бежанки в България, Фондация за достъп до права и Център за правна помощ „Глас в България“). По време на стажа студентите имаха задача да направят малко проучване по провокирала техния интерес тема за академичния бюлетин. Така броят съдържа, например, тематична статия за предизвикателствата пред финансирането на неправителствените организации между проектите и дарителите, на базата на опита на Съвета на жените бежанки в България. Някои от статиите имат силен правен фокус и засягат теми като процедурата за издаване на виза D като преграда пред правото на личен и семеен живот, както и позицията на непридружените непълнолетни лица в контекста на събирането на семейства. Две статии са свързани с разбиране на ситуацията в страни на произход и разказват за Либия и Ивицата Газа. Откроява се и секция, която разглежда различни аспекти в сферата на интеграцията – представени са ролята на изучване на български език, изкуството като мост между културите и значението на нагласите на приемащото общество. Броят представя и проект на екип от млади изследователи от „Политическа и гражданска обсерватория: миграция, дигитализация, климат“, които работят за овластяването на млади бежанци и мигранти. Броят завършва с интересна статия за изграждане на осъзнати и състрадателни общности.

Изтегли в PDF  Summary in English  Обратна връзка  Други издания

Академичен бюлетин "Бежанците днес и утре" 06/2021

Първият брой за 2021 г. на академичния бюлетин „Бежанците: днес и утре“ е изготвен съвместно от Българския съвет за бежанци и мигранти (БСБМ) и Мулти култи колектив (МКК) по проект „Столица на толерантността в ера на пандемия: Студенти свързват академична общност и НПО в полза на бежанци и мигранти“, финансиран от Столична община по програма „Кризата като възможност“, и в партньорство с ВКБООН. Проектът предлага студентската практика на 14 студенти, за да придобият реален опит за работа с бежанци и мигранти чрез двумесечен или тримесечен стаж, на базата на който да публикуват кратки анализи, интервюта или по-задълбочени теренни изследвания на страниците на бюлетина. Първи впечатления на част от студентите са събрани в специалната секция с техни текстове. В броя за първи път се публикуват и резултатите от проучване, разкриващо митовете за и сред бежанците, осъществено от Бежанския консултативен съвет (БКС) с финансиране на ВКБООН. Броят съдържа и резултати от изследването „Достъп до пазара на труда в България за граждани на трети държави“ на КНСБ. Ще научите и за историята на Фреди и Линда, които идват в България от Ирак, и кампанията на Мулти култи колектив около изгорялата им къща точно преди Коледа. В традиционната рубрика „Страни на произход“ е поместена статия, посветена на историята на древен Ирак. А рубриката „Думата имат практиците“ споделя експертизата на колегите на терен в Харманли чрез работата на фондация „Мисия Криле“. Рубриката „Правен консултант“ този път се фокусира върху алтернативите на имиграционното задържане, като анализира дадените от закона съответни мерки и възможността за реалното им приложение. Добрата практика от Европа в академичната сфера този път идва от Дъблин и разказва за магистърската програма „Интеграция на бежанци“ на Дъблинския градски университет. Преход към студентската секция е разказът на стажантка, която е част от практиката на ВКБООН, организирана за втора година за студенти „Арабисти“. Студентската секция включва две интервюта с експерти, едно с преподавател и един разказ по лична история.

Изтегли в PDF  Summary in English  Обратна връзка  Други издания

Академичен бюлетин "Бежанците днес и утре" 05/2020

Пети брой на академичния бюлетин „Бежанците: днес и утре“ е фокусиран върху интеграцията на търсещите и получилите международна закрила в България. Интеграцията е разгледана, от една страна, чрез включването на търсещите и получилите международна закрила на пазара на труда чрез работата на някои ключови актьори в областта (КАТРО България и Каритас София), а от друга, чрез ролята на общините в местната интеграция с двата примера на района „Витоша“ и район „Оборище“ в град София. Как самите бежанци се адаптират и интегрират в България разказват представители на пет семейства от Афганистан, които намират свой дом в град Свищов. Значим и разясняващ е експертният поглед на ВКБООН върху дефиницията за интеграция на местно ниво, нейното приложение в България с допълнителни примери от други европейски страни за посоката и възможностите за работа в областта. В броя са представени спецификите на университетската подготовка в областта на педагогическата и социалната работа с бежанци. Представен е и сравнителен анализ на базата на Националния механизъм за оценка на интеграцията (НИЕМ) в 14 страни в Европейския съюз. А рубриката „Страни на произход“ разкрива повече за Сирия с нейните културни и религиозни специфики. В рубриката „Правен консултант“ е поместена темата за лицата без документи. Петата съседна страна, която разглежда бюлетинът, е Република Северна Македония по пътя на Балканския маршрут към Западна Европа.

Изтегли в PDF  Summary in English  Обратна връзка  Други издания

Академичен бюлетин "Бежанците днес и утре" 04/2020

Четвъртият брой на академичния бюлетин „Бежанците: днес и утре“ е посветен на темата за нагласите на българското общество към бежанците. Резултатите и анализът от ново социологическо проучване показват до каква степен българите се страхуват или са склонни да участват в интеграцията на лица, търсещи и получили международна закрила. В броя е представен новооснованият Бежански консултативен съвет (БКС), чиято основна цел е именно засилването на връзката между бежанците и приемащото общество и създаването на платформа за изява на самите бежанци. Бюлетинът отбелязва и проекта за нов Пакт за миграцията и убежището, който цели да предложи нова визия за общата европейска политика за убежище. В този брой ще намерите информация, свързана с достъпа до здравеопазване на лицата, търсещи и получили международна закрила в България, както и такава, засягаща втората вълна на пандемията от COVID-19.

В новата рубрика „Страни на произход“, читателите могат да се запознаят с културата, ежедневието, обичаите и предизвикателствата на жителите на Афганистан. Друг важен акцент е анализът на ситуацията на лица без гражданство, представен в рубриката ни „Правен консултант“, който се допълва от историята на д-р Сагър Ал-Анези. Взели сме под внимание и мнението на експертите на терен от Съвета на жените бежанки в България, които не спират да помагат на лица, търсещи и получили международна закрила вече години наред. Този път рубрикатаПоглед към съседа“ е посветена на Румъния. В рубриката „Академични хоризонти“ ще намерите идеи за участие в конференции, насочени както към академичната общност, така и към  бежанците. В този брой ще се запознаете с опита на университета в Малта, който предлага безплатен специализиран курс за културни медиатори, както и с информацията за проекта InSPIREurope, който се стреми чрез транснационално сътрудничество да подпомогне изложени на риск изследователи.

Изтегли в PDF  Summary in English  Обратна връзка  Други издания

Академичен бюлетин "Бежанците днес и утре" 03/2020

Третият брой на академичния бюлетин: „Бежанците: днес и утре“ е посветен на темата за образованието на търсещите убежище и бежанците в България. Основната тематична статия разглежда задълбочено последните развития и постижения в училищната система в България, заедно с възможностите във висшето образование и тези за възрастни. Анализът прави важен извод, че българската образователна система е преместила фокуса от достъпа до образование за всички деца бежанци, който вече е постигнат, към качеството на образованието, което децата бежанци получават в българските училища. Това подобрение се подкрепя от опита, споделен в интервютата с двамата образователни експерти от Министерството на образованието и науката и Регионалното управление на образованието – София-град. Освен опита с образователната интеграция на децата в София, две статии разглеждат ситуацията в град Харманли и околните села, образователните усилия на директорите на училищата, учителите, местните организации и бежанските общности там, всички подкрепящи обучението на децата бежанци в региона чрез формално образование в училищата и неформално в бежанския център. Бюлетинът споделя новината за създаването на Асоциацията на учителите по български език като чужд. Преподаването и изучаването на български език като ключов фактор за интеграцията са .представени и  чрез опита на Българския Червен кръст и тяхната добра практика с дистанционно обучение за бежанци, която започва с началото на пандемията. Перспективата на учителите се разглежда през погледа на афганистанска учителка с многогодишен опит като учител и директор в три държави – Афганистан, Пакистан и България. Повече за обучението на бежанците на европейско ниво може да се научи чрез опита на мрежата SIRIUS, Европейската мрежа за политики за образование на мигрантите, и техни материали, изследващи различни практики, включително овластяване и участие на родителите в образованието на децата им. Новата рубрика в бюлетина „Из опита на европейските университети“ включва две вдъхновяващи програми, едната от Централноевропейския университет, а другата, наречена „Университетски коридори за бежанци“, обединяваща 11 университета от Италия. Представената добра практика „Уикенд програма за бежанци и търсещи убежище“ от Централноевропейския университет е част от новия сборник  „Добри практики за интеграция на бежанци чрез образование и култура“ на Българския съвет за бежанците и мигрантите. Наред с европейския опит, бюлетинът има удоволствието да представи българския опит в две статии, разказващи за опита на Нов български университет. Гласовете на студенти бежанци също са включени, които разкриват техния университетски опит и професионални стремежи. Ситуацията с бежанците в Република Сърбия е анализирана в рубриката „Поглед към съседите“. Бюлетинът също така представя възможности за обучение и публикации.

Изтегли в PDF   Summary in English   Обратна връзка      Други издания

Академичен бюлетин "Бежанците днес и утре" 02/2020

Вторият брой на Академичния бюлетин „Бежанците: днес и утре“ е фокусиран върху темата жилищни политики и практики, като представя скорошно направено проучване на общинските жилищни политики като ключ към интеграцията на местно ниво за лицата, които са получили международна закрила в България. Темата е допълнена от преглед на социалните дистанции като пречка на ефективните жилищни политики на базата на социологически проучвания. Други важни акценти на втория брой са темите, обясняващи правната рамка, определяща „пътя на бежанеца в България“ – от пресичане на българската граница до получаване на международна закрила, както и самата процедура за международна закрила. Oтделeно е внимание и на различни инициативи и събития, с които беше отбелязан Световният ден на бежанеца (20 юни) от академичната общност и от практиците на терен. Интервюто на броя разказва за работата и опита на Бежанско-митрантска служба на БЧК и е направено с нейния програмен мениджър. Историята с бежанец е на млада художничка от Ирак, открила вдъхновение в София и един от дванадесетте творци в изложбата на ВКБООН „Отвъд различията“. Броят представя докторски тези, които изучават различни бежански проблеми, както и възможности за обучение и публикации. В рубриката „Поглед към съседа“ е представена Република Турция.

Изтегли в PDF   Summary in English   Обратна връзка      Други издания

Академичен бюлетин "Бежанците днес и утре" 01/2020

Това е първи брой на Академичния бюлетин „Бежанци: днес и утре“. Той има за цел да предостави актуална информация за различни аспекти на явлението принудителна миграция, включително международните стандарти за закрила на бежанците; информация за системите за убежище в България и Европа; интеграционни възможности и практики за бежанците, както и от политическите, икономическите и социалните последици за приемащите общности. Бюлетинът ще съдържа данни и статистика; кратки правни обяснения на режима на международна закрила; информация за дейността на институциите и неправителствените организации, които подпомагат бежанците в България; интервюта с експерти на терен, лектори; информация за академични инициативи и публикувани статии, свързани с темата, бежански истории, покани за конференции и публикации и др. Бюлетинът се публикува от Българския съвет за бежанци и мигранти в рамките на проект „Застъпничество за интеграция на бежанците в България“, подкрепен от Представителството на ВКБООН в България.

Темата на първи брой на бюлетина прави кратък обзор на случилото се през 2019 г. за търсещите и получили международна закрила в България, както и отразява интереса на академичната общност чрез кратка библиография от статии, публикувани през изминалата година. В същото време значимо място е отделено на пандемията COVID-19, мерките, които са взети от институциите и неправителствените организации в България. Изложени са основните принципи, залегнали в международното и българското законодателство, по отношение на достъпа до територия и процедура за международна закрила за бежанците. Разказваме и личната история на един млад бежанец от Афганистан, намерил нов дом в България. Броят е обогатен от приветствия от ВКБООН, ДАБ, водещи професори по темата. Представени са и двете магистърски програми, фокусирани върху тази проблематика, както и други възможности и академични хоризонти. Не на последно място първият брой на бюлетина съдържа информация за бежанската ситуация в Гърция и как се отразява пандемията там на фона на хуманитарната криза.

Изтегли в PDF     Обратна връзка      Други издания