БЮЛЕТИНИ

Академичен бюлетин "Бежанците днес и утре" 15/2023

Трети брой на академичния бюлетин „Бежанците: днес и утре“ за 2023 г. е сборен и представя знания от различни направления на науката. В ситуация на увеличаващ се брой войни в световен мащаб, броят предлага, от една страна, анализи, които проследяват конфликти, водещи до принудително разселване, а, от друга, теоретични и правни аспекти за изучаването и преподаването на насилствените миграции, както и от приложно естество. Географският обхват на броя включва Западните Балкани, Нагорни Карабах, Армения, Азербайджан, България. Първата статия е за последиците от войните в бивша Югославия с фокус върху тази в Босна и Херцеговина и спомените за нея през призмата на децата. Втората статия е посветена на развоя на конфликта от средата на месец септември 2023 г. между Азербайджан и Армения с акцент върху предизвикателствата от породената бежанска вълна към Армения. Третата статия представя един сравнително нов бакалавърски курс, посветен на международните миграции, който се чете пред студенти от специалност „Икономическа социология и психология“ в Университета за национално и световно стопанство. Последната статия разглежда правото на защита на личните данни, от което се ползват всички физически лица в Европейския съюз, включително лицата, търсещи и получили закрила.

Академичен бюлетин "Бежанците днес и утре" 14/2023

Втори брой на академичния бюлетин за 2023 г. представя изследвания в две направления – интеграция на търсещите и получилите закрила в България с фокус образователна интеграция и ситуацията на получили временна закрила разселени лица от Украйна в Полша. Първата статия застъпва тезата за местната власт като значим посредник и актьор в процеса на интеграция на бежанците в България. Следващите две статии се фокусират върху образователната интеграция, от една страна, през призмата на нуждата от преосмисляне професионалнопедагогическата подготовка на учителите в контекста на образователната интеграция на децата бежанци през компетентностния подход, а втората, представяща две иновативни образователни практики (Диалогично (литературно) четене и Четящи приятели), които биха подпомогнали децата бежанци за развиване на техните образователни постижения, чувството за принадлежност и повишаване на благосъстоянието на всички деца. Последният текст в броя представя повече информация за мерките относно приема и интеграцията на разселените лица от Украйна в Полша.

Академичен бюлетин "Бежанците днес и утре" 13/2023

Първи брой на академичния бюлетин „Бежанците: днес и утре“ за 2023 г. предлага в първата си част задълбочени анализи в три направления: висше образование, психосоциална интеграция и финансова интеграция. Водещата статия на броя проследява развитието и анализира ключовите документи на европейско ниво относно социалното измерение на висшето образование. Втората статия разглежда темата за повишаване на финансовата грамотност сред бежанците като възможност за постигане на по- ефективната им интеграция. Третата статия представя как отиграването на конфликтни и травматични ситуации в защитена среда дава свобода на „актьорите“ бежанци да се видят и да се преживеят в нови роли. На базата на данни от Проучването на нуждите на бежанците по пол, възраст и принадлежност към социална група, което се провежда от ВКБООН всяка година, друга ключова статия за броя дава информация за профила на гражданите на Украйна, които търсят закрила в България, как и къде са настанени, с какви предизвикателства се сблъскват, какво може да се направи за подобряване на качеството на живота им в България. Разгледан е и случаят на град Пловдив като пример за постигане на успешна интеграция на местно ниво. Първи брой представя и няколко важни публикации, една академична книга и две практически помагала. “Бежанците в представите на българските граждани страхове, разбиране, съпричастност” излиза през 2022 г., издадена от академичното издателство „Проф. Марин Дринов“, „Практически наръчник за алтернативи на имиграционното задържане“ издаден от Център за правна помощ „Глас в България“ и „АБВ – Първи стъпки“ на Фондация „Рийчаут”. Броят отразява и информация за Европейския хъб за подкрепа на бежанци учени, част от мрежата EURAXESS, в която деен партньор е Софийският университет.

Академичен бюлетин "Бежанците днес и утре" 12/2022

Трети брой на академичния бюлетин „Бежанците: днес и утре“ за 2022 г. разказва за динамичната и непредсказуема обстановка на идващите от Украйна, които търсят временна закрила в България, с фокус вълните на пристигане и моделите на прием. Броят включва добрата новина за възраждане на една от най-ценните инициативи в сферата на бежанското право: правните клиники, които ВКБООН и Софийският университет организират съвместно от тази академична година. Следващите статии са насочени към предизвикателствата пред преподаването на български като чужд в България; как се управлява качеството в организациите, които работят с бежанци; каква е ролята на културната медиация при работата с бежанци и мигранти. Представяме и добрата практика на специалност „Етнология и културна антропология“ в Софийския университет с включването на студенти в извънаудиторни занимания с бежанци. Друг интересен акцент са идеите как да се повишат знанията за бежанците, от проучване, направено със студенти. Не на последно място по важност е и интригуващият текст, представящ живота и търсенията на афганистанската жена през прочита на филма “Пет следобед” (2003) на иранската режисьорка Самира Махмалбаф.

Академичен бюлетин "Бежанците днес и утре" 11/2022

Втори брой на академичния бюлетин за 2022 г. се реализира в рамките на проект „Студенти подкрепят социалното включване на бежанци в София“. Броят е посветен на социалната работа с бежанци и мигранти и се състои от три секции. Първата секция съдържа статии на ключовите преподаватели по тази тема в България, които са и гост-редакторки в броя. Те анализират подготовката на студенти в областта на социалната работа с бежанци и влиянието на бежанските потоци от Украйна, включително и към България, както и етичния кодекс на служителите, които представят социални услуги. Студентската секция започва с един изключително иновативен труд, посветен на ислямското социално финансиране в интеграцията на бежанци, като е направен преглед и синтез от нормативната рамка и практика с примери от целия свят, както и възможното приложение в България. Други важни теми, разработени от студентите, са за превода и ролята му при предоставяне на социални услуги; социалната подкрепа на непридружени непълнолетни деца; достъпът до здравни услуги, както и темата за насилствените отблъсквания на бежанци на българо-турската граница. Третата секция в броя включва интересно интервю с председателката на Държавната агенция за бежанците при Министерски съвет; резултатите от международното проучване НИЕМ, които дават сравнителни данни и яснота за мястото на България спрямо още 13 държави в интеграцията на бежанци, както и темата за финансиране на неправителствения сектор с фокус върху случващото се около ситуацията с бежанците от Украйна. Не на последно място по важност във фокус са децата бежанци като творци, като обръщаме внимание на една красива изложба, която се случи в началото на юли 2022 г.

Академичен бюлетин "Бежанците днес и утре" 10/2022

Брой 1 за 2022 г. на Академичния бюлетин обединява три по големи и значими теми, както за България, така и в световен план. От една страна, броят прави преглед на случилото се в България през 2021 г. относно предоставянето на международна закрила и интеграцията на получилите статут, какво казват и самите бежанци и какви предизвикателства срещат. Анализът е направен на базата на Проучването на нуждите, което ВКБООН прави всяка година. От друга, избухването на войната в Украйна на 24 февруари 2022 г. и тръгналите вече милиони хора към различни европейски страни, ни провокира да забавим броя, но да съберем, без претенции за изчерпателност няколко материала, в които да представим първите инициативи на солидарност, реакцията на българското общество в подкрепа и активна съпричастност към ситуацията. Третият важен акцент на броя е какво се случва с бежанците в световен план, когато в началото на ХХI век има 23 действащи конфликта в света, каква е ролята на ВКБООН на различните места, каква е основната философия на Глобалния договор за бежанците и какви са предизвикателствата пред бежанците в България, бихте могли да научите в интервюто с г-н Нарасимха Рао Нилагири Лакшми, представител на ВКБООН в България от 2020 г. насам. Обръщаме внимание и на позабравената вече криза в Афганистан и какво е отражението й в бежанската административна и съдебна практика в България с текста на адвокат Тодор Илиев в рубриката ни Правен консултант. Не на последно място по важност, бихме искали да изтъкнем значението на темата за новите технологии в сферата на миграцията, за което ще научите от три проучвания в областта на Центъра за изследване на демокрацията. В рубриката „Академични хоризонти“ сме поместили и информация за няколко летни училища в сферата на миграционната и бежанска проблематика.

Академичен бюлетин "Бежанците днес и утре" 09/2021

През 2020 г. в България г. 1125 деца до 17-годишна възраст включително са потърсили международна закрила, като на 46 е предоставен статут на бежанец, а на 156 – хуманитарен статут. Брой 4 на бюлетина има във фокуса си точно децата и принудителната миграция, като представя правни анализи на млади юристи и застъпници, кратки статии с фокус върху непридружените деца, както и тематичен блок около образователната и социална интеграция на децата бежанци. Законовата рамка и практика при имиграционно задържане на непридружени деца и предизвикателствата пред оценката на най-добрия интерес на детето при предоставяне на международна закрила са два от правните акценти на броя. За образователната и социална интеграция на децата научаваме от статии, посветени на сравнение какво е да бъдеш ученик в Йемен и България, както и какви са възможностите за интеграция на деца бежанци, които предоставя ливанското училище в столицата и основното училище в с. Българин в близост до град Харманли. Друга интересна и иновативна инициатива, за която можете да прочетете в броя, е „Интеркултурните градини като зелени мостове“, която също се провежда от Центъра за миграционни изследвания (CERMES) и Каритас в училищата на територията на гр. Харманли и региона. Броят представя и примери от образователната практика в съседна Гърция.

Академичен бюлетин "Бежанците днес и утре" 08/2021

Брой 3 (8) на академичния бюлетин „Бежанците: днес и утре“ е посветен на жените и принудителната миграция. Данни на ВКБООН за 2020 г. показват, че 47% от всички 84,2 милиона души, принудени да напуснат домовете си, са жени. В България през 2020 г. 364 жени са подали молби за международна закрила, като 46 са получили бежански, а 160 хуманитарен статут. Настоящият брой включва статии, които, от една страна, допринасят повече за разбирането какви са нагласите на българското общество към жените бежанки, а, от друга разказват повече за самите тях. Каква е съдбата на иранките след Ислямската революция, как се заражда феминисткото движение в арабския свят, какво е да бъдеш жена журналистка от Иран днес в опит да изграждаш нов живот в нова страна и защо е нужен комплексен подход в процедурата за предоставяне на международна закрила в България, са само част от темите, за които можете да прочете в броя.

Изтегли в PDF  Summary in English  Обратна връзка  Други издания

Академичен бюлетин "Бежанците днес и утре" 07/2021

Брой 2 (8) на академичния бюлетин „Бежанците: днес и утре“ за 2021 г. е изготвен в сътрудничество между Мулти култи колектив (МКК), Агенцията на ООН за бежанците (ВКБООН) и Българския съвет за бежанци и мигранти (БСБМ) по проект „Столица на толерантността в ера на пандемия: Студенти свързват академична общност и НПО в полза на бежанци и мигранти“, финансиран от Столична община по програма „Кризата като възможност“. Той е изцяло студентски брой и включва разработки на стажантите по програмата, които успешно завършиха дву- или тримесечен стаж в пет неправителствени организации в сферата на бежанската и миграционната проблематика (Български Червен кръст, Каритас София, Съвет на жените бежанки в България, Фондация за достъп до права и Център за правна помощ „Глас в България“). По време на стажа студентите имаха задача да направят малко проучване по провокирала техния интерес тема за академичния бюлетин. Така броят съдържа, например, тематична статия за предизвикателствата пред финансирането на неправителствените организации между проектите и дарителите, на базата на опита на Съвета на жените бежанки в България. Някои от статиите имат силен правен фокус и засягат теми като процедурата за издаване на виза D като преграда пред правото на личен и семеен живот, както и позицията на непридружените непълнолетни лица в контекста на събирането на семейства. Две статии са свързани с разбиране на ситуацията в страни на произход и разказват за Либия и Ивицата Газа. Откроява се и секция, която разглежда различни аспекти в сферата на интеграцията – представени са ролята на изучване на български език, изкуството като мост между културите и значението на нагласите на приемащото общество. Броят представя и проект на екип от млади изследователи от „Политическа и гражданска обсерватория: миграция, дигитализация, климат“, които работят за овластяването на млади бежанци и мигранти. Броят завършва с интересна статия за изграждане на осъзнати и състрадателни общности.

Академичен бюлетин "Бежанците днес и утре" 06/2021

Първият брой за 2021 г. на академичния бюлетин „Бежанците: днес и утре“ е изготвен съвместно от Българския съвет за бежанци и мигранти (БСБМ) и Мулти култи колектив (МКК) по проект „Столица на толерантността в ера на пандемия: Студенти свързват академична общност и НПО в полза на бежанци и мигранти“, финансиран от Столична община по програма „Кризата като възможност“, и в партньорство с ВКБООН. Проектът предлага студентската практика на 14 студенти, за да придобият реален опит за работа с бежанци и мигранти чрез двумесечен или тримесечен стаж, на базата на който да публикуват кратки анализи, интервюта или по-задълбочени теренни изследвания на страниците на бюлетина. Първи впечатления на част от студентите са събрани в специалната секция с техни текстове. В броя за първи път се публикуват и резултатите от проучване, разкриващо митовете за и сред бежанците, осъществено от Бежанския консултативен съвет (БКС) с финансиране на ВКБООН. Броят съдържа и резултати от изследването „Достъп до пазара на труда в България за граждани на трети държави“ на КНСБ. Ще научите и за историята на Фреди и Линда, които идват в България от Ирак, и кампанията на Мулти култи колектив около изгорялата им къща точно преди Коледа. В традиционната рубрика „Страни на произход“ е поместена статия, посветена на историята на древен Ирак. А рубриката „Думата имат практиците“ споделя експертизата на колегите на терен в Харманли чрез работата на фондация „Мисия Криле“. Рубриката „Правен консултант“ този път се фокусира върху алтернативите на имиграционното задържане, като анализира дадените от закона съответни мерки и възможността за реалното им приложение. Добрата практика от Европа в академичната сфера този път идва от Дъблин и разказва за магистърската програма „Интеграция на бежанци“ на Дъблинския градски университет. Преход към студентската секция е разказът на стажантка, която е част от практиката на ВКБООН, организирана за втора година за студенти „Арабисти“. Студентската секция включва две интервюта с експерти, едно с преподавател и един разказ по лична история.

Академичен бюлетин "Бежанците днес и утре" 05/2020

Пети брой на академичния бюлетин „Бежанците: днес и утре“ е фокусиран върху интеграцията на търсещите и получилите международна закрила в България. Интеграцията е разгледана, от една страна, чрез включването на търсещите и получилите международна закрила на пазара на труда чрез работата на някои ключови актьори в областта (КАТРО България и Каритас София), а от друга, чрез ролята на общините в местната интеграция с двата примера на района „Витоша“ и район „Оборище“ в град София. Как самите бежанци се адаптират и интегрират в България разказват представители на пет семейства от Афганистан, които намират свой дом в град Свищов. Значим и разясняващ е експертният поглед на ВКБООН върху дефиницията за интеграция на местно ниво, нейното приложение в България с допълнителни примери от други европейски страни за посоката и възможностите за работа в областта. В броя са представени спецификите на университетската подготовка в областта на педагогическата и социалната работа с бежанци. Представен е и сравнителен анализ на базата на Националния механизъм за оценка на интеграцията (НИЕМ) в 14 страни в Европейския съюз. А рубриката „Страни на произход“ разкрива повече за Сирия с нейните културни и религиозни специфики. В рубриката „Правен консултант“ е поместена темата за лицата без документи. Петата съседна страна, която разглежда бюлетинът, е Република Северна Македония по пътя на Балканския маршрут към Западна Европа.

Академичен бюлетин "Бежанците днес и утре" 04/2020

Четвъртият брой на академичния бюлетин „Бежанците: днес и утре“ е посветен на темата за нагласите на българското общество към бежанците. Резултатите и анализът от ново социологическо проучване показват до каква степен българите се страхуват или са склонни да участват в интеграцията на лица, търсещи и получили международна закрила. В броя е представен новооснованият Бежански консултативен съвет (БКС), чиято основна цел е именно засилването на връзката между бежанците и приемащото общество и създаването на платформа за изява на самите бежанци. Бюлетинът отбелязва и проекта за нов Пакт за миграцията и убежището, който цели да предложи нова визия за общата европейска политика за убежище. В този брой ще намерите информация, свързана с достъпа до здравеопазване на лицата, търсещи и получили международна закрила в България, както и такава, засягаща втората вълна на пандемията от COVID-19.

В новата рубрика „Страни на произход“, читателите могат да се запознаят с културата, ежедневието, обичаите и предизвикателствата на жителите на Афганистан. Друг важен акцент е анализът на ситуацията на лица без гражданство, представен в рубриката ни „Правен консултант“, който се допълва от историята на д-р Сагър Ал-Анези. Взели сме под внимание и мнението на експертите на терен от Съвета на жените бежанки в България, които не спират да помагат на лица, търсещи и получили международна закрила вече години наред. Този път рубрикатаПоглед към съседа“ е посветена на Румъния. В рубриката „Академични хоризонти“ ще намерите идеи за участие в конференции, насочени както към академичната общност, така и към  бежанците. В този брой ще се запознаете с опита на университета в Малта, който предлага безплатен специализиран курс за културни медиатори, както и с информацията за проекта InSPIREurope, който се стреми чрез транснационално сътрудничество да подпомогне изложени на риск изследователи.

Академичен бюлетин "Бежанците днес и утре" 03/2020

Третият брой на академичния бюлетин: „Бежанците: днес и утре“ е посветен на темата за образованието на търсещите убежище и бежанците в България. Основната тематична статия разглежда задълбочено последните развития и постижения в училищната система в България, заедно с възможностите във висшето образование и тези за възрастни. Анализът прави важен извод, че българската образователна система е преместила фокуса от достъпа до образование за всички деца бежанци, който вече е постигнат, към качеството на образованието, което децата бежанци получават в българските училища. Това подобрение се подкрепя от опита, споделен в интервютата с двамата образователни експерти от Министерството на образованието и науката и Регионалното управление на образованието – София-град. Освен опита с образователната интеграция на децата в София, две статии разглеждат ситуацията в град Харманли и околните села, образователните усилия на директорите на училищата, учителите, местните организации и бежанските общности там, всички подкрепящи обучението на децата бежанци в региона чрез формално образование в училищата и неформално в бежанския център. Бюлетинът споделя новината за създаването на Асоциацията на учителите по български език като чужд. Преподаването и изучаването на български език като ключов фактор за интеграцията са .представени и  чрез опита на Българския Червен кръст и тяхната добра практика с дистанционно обучение за бежанци, която започва с началото на пандемията. Перспективата на учителите се разглежда през погледа на афганистанска учителка с многогодишен опит като учител и директор в три държави – Афганистан, Пакистан и България. Повече за обучението на бежанците на европейско ниво може да се научи чрез опита на мрежата SIRIUS, Европейската мрежа за политики за образование на мигрантите, и техни материали, изследващи различни практики, включително овластяване и участие на родителите в образованието на децата им. Новата рубрика в бюлетина „Из опита на европейските университети“ включва две вдъхновяващи програми, едната от Централноевропейския университет, а другата, наречена „Университетски коридори за бежанци“, обединяваща 11 университета от Италия. Представената добра практика „Уикенд програма за бежанци и търсещи убежище“ от Централноевропейския университет е част от новия сборник  „Добри практики за интеграция на бежанци чрез образование и култура“ на Българския съвет за бежанците и мигрантите. Наред с европейския опит, бюлетинът има удоволствието да представи българския опит в две статии, разказващи за опита на Нов български университет. Гласовете на студенти бежанци също са включени, които разкриват техния университетски опит и професионални стремежи. Ситуацията с бежанците в Република Сърбия е анализирана в рубриката „Поглед към съседите“. Бюлетинът също така представя възможности за обучение и публикации.

Академичен бюлетин "Бежанците днес и утре" 02/2020

Вторият брой на Академичния бюлетин „Бежанците: днес и утре“ е фокусиран върху темата жилищни политики и практики, като представя скорошно направено проучване на общинските жилищни политики като ключ към интеграцията на местно ниво за лицата, които са получили международна закрила в България. Темата е допълнена от преглед на социалните дистанции като пречка на ефективните жилищни политики на базата на социологически проучвания. Други важни акценти на втория брой са темите, обясняващи правната рамка, определяща „пътя на бежанеца в България“ – от пресичане на българската граница до получаване на международна закрила, както и самата процедура за международна закрила. Oтделeно е внимание и на различни инициативи и събития, с които беше отбелязан Световният ден на бежанеца (20 юни) от академичната общност и от практиците на терен. Интервюто на броя разказва за работата и опита на Бежанско-митрантска служба на БЧК и е направено с нейния програмен мениджър. Историята с бежанец е на млада художничка от Ирак, открила вдъхновение в София и един от дванадесетте творци в изложбата на ВКБООН „Отвъд различията“. Броят представя докторски тези, които изучават различни бежански проблеми, както и възможности за обучение и публикации. В рубриката „Поглед към съседа“ е представена Република Турция.

Академичен бюлетин "Бежанците днес и утре" 01/2020

Това е първи брой на Академичния бюлетин „Бежанци: днес и утре“. Той има за цел да предостави актуална информация за различни аспекти на явлението принудителна миграция, включително международните стандарти за закрила на бежанците; информация за системите за убежище в България и Европа; интеграционни възможности и практики за бежанците, както и от политическите, икономическите и социалните последици за приемащите общности. Бюлетинът ще съдържа данни и статистика; кратки правни обяснения на режима на международна закрила; информация за дейността на институциите и неправителствените организации, които подпомагат бежанците в България; интервюта с експерти на терен, лектори; информация за академични инициативи и публикувани статии, свързани с темата, бежански истории, покани за конференции и публикации и др. Бюлетинът се публикува от Българския съвет за бежанци и мигранти в рамките на проект „Застъпничество за интеграция на бежанците в България“, подкрепен от Представителството на ВКБООН в България.

Темата на първи брой на бюлетина прави кратък обзор на случилото се през 2019 г. за търсещите и получили международна закрила в България, както и отразява интереса на академичната общност чрез кратка библиография от статии, публикувани през изминалата година. В същото време значимо място е отделено на пандемията COVID-19, мерките, които са взети от институциите и неправителствените организации в България. Изложени са основните принципи, залегнали в международното и българското законодателство, по отношение на достъпа до територия и процедура за международна закрила за бежанците. Разказваме и личната история на един млад бежанец от Афганистан, намерил нов дом в България. Броят е обогатен от приветствия от ВКБООН, ДАБ, водещи професори по темата. Представени са и двете магистърски програми, фокусирани върху тази проблематика, както и други възможности и академични хоризонти. Не на последно място първият брой на бюлетина съдържа информация за бежанската ситуация в Гърция и как се отразява пандемията там на фона на хуманитарната криза.