Приложимост и устойчивост на технологичните иновации в сферата на миграцията в българската среда: Изводи от три международни инициативи

Леда Кунева , д-р Гергана Цветкова, Център за изследване на демокрацията* Въведение Статията цели да представи примери за технологични иновации в сферата на миграцията, като ги обвърже със спецификите на българската среда. Съществените части на статията представят фактори и предизвикателства пред приложимостта и устойчивостта на технологичните иновации в сферата на миграцията чрез примери от три…
Read more