Правната клиника – място, в което се изграждат бъдещи защитници на човешките права

Петя Караянева

Една от целите на ВКБООН в дългосрочна перспектива е да насърчава обучението по бежанско право както в академичен, така и в практически план. Правните клиники вече са се утвърдили в редица държави като един от успешните модели да се подготвят бъдещите поколения на работещи в областта на бежанското право – както практикуващи юристи, така и други професионалисти – такива, които вземат решения,  активисти на гражданското общество, хуманитарни работници. Клиниките по бежанско право имат своето място и значимост за това да се насърчава запознаването с правата на човека, включително правата на бежанците, сред академичната общност и студентите. Те също така допринасят за опосредстването на академичния обмен, в това число и за да се подкрепят ценностите на културното многообразие и приобщаващото общество.

В резултат на подписано споразумение между Софийския университет „Св. Климент Охридски“ и Представителството на Върховния комисар на ООН за бежанците в България от тази академична години в Юридическия факултет на Университета функционира Клиника по бежанско право. В нея се обучават студенти от специалност „Право“ в трети курс, които са положили с отлични оценки изпитите по Административно право и Международно публично право.

Както е известно, има различни модели на функционирането на бежанските клиники в различните държави. Какъв е моделът в България? Обучението на студентите в клиниката в Софийския университет е организирано в две части – първата част е теоретичен курс и се преподава през зимния семестър на трети курс, а втората част, която е практически стаж и работа с адвокати от Български хелзинкски комитет,  ще се проведе през летния семестър на същия курс. Клиниката се ръководи съответно от представител на катедра „Административноправни науки” – гл.ас. д-р Капка Георгиева, както и на катедра „Международно право и международни отношения“ – Стоян Мадин.

Юридическият факултет присъжда на студентите в Клиниката кредити за успешно приключване на обучението след задължителния стаж като част от дисциплините Административно право и Административен процес.

От своя страна, Представителството на Върховния комисариат на ООН за бежанците ще оказва конкретна подкрепа и за втората част от обучението, като съгласува с приемащата организация, в случая Правната програма за бежанци и мигранти на Български хелзинкски комитет, стажовете и предоставя наставничество при провеждането им. ВКБООН също така осигурява учебни материали и оказва съдействие и подкрепа, в рамките на своите възможности, за успешното функциониране на Клиниката по бежанско право.

Първата лекция по бежанско право в рамките на клиниката се проведе в началото на ноември. На нея присъстваха почти всички от записалите се 13 студенти. Когато запитах част от студените, какво ги е накарало да изберат бежанското право, получих много различни отговори.

Велина е вицепрезидент на Националното сдружение на студентите юристи ЕЛСА България. Тя има съвсем конкретни интереси в сферата на защита на правата на децата. През декември ЕЛСА за втора поредна година организира „Академия за правата на човека“, като тази година темата на основното събитие беше “Fleeing Alone – The Child Refugee Crisis“.  За Велина участието в клиниката по бежанско право е напълно осъзнат избор, това е място, където тя очаква да разшири своите познания в областта на защита на правата на децата.

За Сара да бъде част от тази клиника има и личен елемент – то е свързано и с нейното семейство. Един от родителите й е от държава, от която също идват бежанци в България и тя смята за напълно логично да учи бежанско право. Тя самата също е работила с бежанци и мигранти и това е засилило допълнително интереса й към тази част на правото.

Някои студенти очакват да намерят чрез правната клиника отговор на въпроси, свързани с административната практика по отношение на процедурата за предоставяне на международна закрила. За други от студентите клиниката е начин да усвоят и да  могат ефективно да използват правни способи, за да защитават правата на тази уязвима категория лица.

Очакванията на студентите от включването им в клиниката по бежанско право са изпълнени с конкретика и планове за бъдеща реализация в областта на защита на правата на тази уязвима група лица – търсещите и получили закрила. Ентусиазмът на младите хора, професионализма на преподавателите и експертизата на практикуващите юристи са предпоставка и гаранция  за успеха на това начинание.