REFUGE-ED ще подобри академичното представяне, емоционалното благополучие и социалната интеграция на децата бежанци

Училища, родители и общности ще участват активно в избора и прилагането на действията, които най-добре отговарят на техните нужди.

През 2015 г. Европа преживя най-голямата бежанска криза след Втората световна война. Много от пристигащите в Европа бежанци са деца и непридружени непълнолетни. Децата са претърпели разселване, раздяла с близките и много често са били подложени на насилие. Осигуряването на достъп на децата и младежите до качествено образование и защитена учебна среда е от ключово значение за възстановяване на тяхната емоционална сигурност и чувството им за принадлежност. В този контекст Европейският съюз подкрепя изследванията за преодоляване на предизвикателствата на интеграцията на децата мигранти.

Образователните и социалните системи в Европа често не разполагат с инструментите за справяне със социалните, емоционалните и образователните предизвикателства, пред които децата бежанци и особено непридружените деца са изправени. Изследванията могат да допринесат за справянето с някои от тези предизвикателства. 

България е транзитна страна за редица търсещи закрила непридружени непълнолетни, но някои семейства на бежанци решават да се установят в страната. Има вече натрупан интересен опит в разнообразни образователни практики за деца мигранти и бежанци, както и потребност от приложение на иновативни подходи. Проектът се реализира в София в защитените зони за непридружени деца бежанци, както и в училища с опит в обучението на деца и младежи от мигрантски произход.

Проектът REFUGE-ED е международен изследователски проект, финансиран от рамковата програма на Европейската комисия „Хоризонт 2020“, който има за цел да насърчи социално приобщаваща и подкрепяща учебна среда за деца бежанци, непридружени непълнолетни и приемащите общности. Проектът работи с основан на фактите подход, който идентифицира успешни практики с доказано положително социално въздействие в областта на образованието и на психичното здраве и психосоциалната подкрепа. В тясно сътрудничество с преподаватели, ученици, родители и общности, изследователските екипи проучват как тези практики могат да бъдат адаптирани, за да отговорят на специфичните местни нужди във всяка образователна институция в Европейския съюз.

Научните доказателства и диалогичното съвместно творчество на възпитателите, децата и техните семейства са в центъра на проекта, обяснява д-р Тереза Сорде Марти, координатор на проекта REFUGE-ED и професор в Автономния университет в Барселона.

„Знаем, че има силна връзка между ученето, емоционалното благополучие и социалната принадлежност. За децата бежанци и непридружените малолетни лица тези фактори стават особено важни. Много от тях имат нарушено образование, страдат от последствията за психичното здраве от преживяванията си преди, по време и след бежанското бягство и се борят да намерят себе си в нова страна, общност и култура. Когато училищата работят с академичния, социалния и психичния аспект на образованието по начин, базиран на общността и на науката, ние имаме мощен потенциал да помогнем на много деца да подобрят живота си“, добавя д-р Лесли Снайдер, директор на сътрудничеството за психично здраве и психосоциална подкрепа, Save the Children, Дания.

46 училища, заведения за институционални грижи и приемни центрове в Испания, Италия, Гърция, Ирландия, Швеция и България ще прилагат установените успешни практики. Във всеки обект възпитателите, децата и семействата ще избират практиките, които намират за най-подходящи и ще работят заедно, за да ги адаптират към техните специфични нужди.

„Тя е отличничка, а ходи само два пъти седмично на училище. Представяте ли си каква ще бъде, ако ходи всеки ден“, коментира социална работничка, а момичето, търсещо закрила, усмихнато потвърждава. Този цитат показва огромното желание за образование на множество деца-бежанци, както и редицата отворени проблеми.

Екипът на проекта участва и оценява процесите, за да може да сподели наученото с по-широката образователна общност чрез онлайн платформа, която ще бъде стартирана в края на проекта. Тази платформа ще предостави всички необходими знания за въвеждане на практиките за повишаване на образователния успех, емоционалното благополучие и чувството за принадлежност във всяко европейско училище.

Консорциумът REFUGE-ED обединява девет изследователски институции и неправителствени организации, разположени в шест държави. Техният комбиниран опит включва миграционни изследвания, образование, психично здраве и психосоциална подкрепа, хуманитарна и социална работа на терен. Дейностите по проекта ще обхващат периода 2021-2023 г.

Българският екип се състои от проф. Анна Кръстева, доц. Евелина Стайкова, д-р Мина Христова, Ванина Нинова, консултант е Ани Райков от МОМ. 

Информация 

В проекта REFUGE-ED консорциумът ще използва своя опит в областта на образованието и на психичното здраве и психосоциалната подкрепа, за да приложи успешни образователни действия с цел постигането и изработването на:

 • Каталог на съществуващите ефективни практики, насочени към насърчаване на интеграцията, академичния успех и приобщаването, благосъстоянието и социалната принадлежност на децата бежанци и търсещите убежище.
 • Процедура за включване на всички участници от всяка пилотна организация в съвместно създаване, за да се избере най-доброто действие и методология за всяка среда.
 • Изпълнение, проследяване и наблюдение на избраните пилотни действия в различните условия/държави.
 • Инструментариум за оценка на резултатите и оценка на процеса, както и система за управление на данни, която може да се използва в сайтовете за пилотни действия.
 • Платформа за знания за крайни потребители и заинтересовани страни и транснационална европейска общност на обучение и практика 
 • Използване на съвместно създадените ефективни практики в нови среди във формалното и неформалното обучение.

ПАРТНЬОРИТЕ В КОНСОРЦИУМА СА: 

 • Universitat Autònoma de Barcelona – Испания (координатор); 
 • Università degli Studi di Firenze – Италия; 
 • CERMES (Centre for European Refugees, Migration and Ethnic Studies), New Bulgarian University – България
 • Family and Childcare Centre (KMOP) – Гърция; 
 • Trinity Centre for Global Health – Ирландия; 
 • The MHPSS Collaborative – Дания; 
 • International Federation of Red Cross Red Crescent Psychosocial Centre – Дания; 
 • Support Group Network – Швеция; 
 • Cooperazione Internazionale Sud Sud – Италия.

Текстът е изготвен от екипа на проекта REFUGE-ED.

За повече информация: www.refuge-ed.eu

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.