Магистърската програма „Интеграция на бежанци“, Дъблински градски университет (2021-2022)

 

Училище по приложни езици и междукултурни изследвания (The School of Applied Language and Intercultural Studies) предлага магистърска степен по интеграция на бежанците. Тази програма развива задълбочено, многостранно познание по теми, възникнали при пристигането на търсещи убежище лица и бежанци.

Много европейски общества имат утвърдени правни рамки и набор от политики относно интеграцията на бежанците. Често обаче те не разполагат с цялостен и единен подход за посрещане на нуждите на хората, пристигащи в кризисни ситуации от гледна точка както на многообразието на културните и езикови среди, така и на основните изисквания на обществото, в което те се установяват.

Дъблинският градски университет създава магистърска програма Интеграция на бежанци, за да се насочи към проблемите, с които се сблъскват бежанците и приемащите общества, чрез интердисциплинарен подход в сферите на езика и комуникацията, културната информираност, обучението срещу расизма, кризисната комуникация в многоезичен контекст, проблемите на пола, свързани с миграцията.

Магистърската програма се предлага изцяло онлайн за учебната 2021—2022 г. Всички модули са представени в онлайн среда чрез комбинация от лекции на живо и записани лекции, онлайн дискусии и форуми, както и индивидуални и групови задания. Обучението е улеснено от онлайн учебната среда на Дъблинския градски университет.

При спазване на определените противоепидемични мерки, в случай че ограниченията за неприсъствено провеждане на учебния процес на територията на колежа през 2021-2022 г. бъдат облекчени, ще се направят промени, като преподаването ще може да се осъществява на територията на колежа или в смесен режим, съчетаващ ангажираност в аудитория и онлайн. Въпреки това, студенти, които не са в състояние да се включат в смесена форма на обучение, ще могат да завършат своята степен напълно онлайн.

Горните условия са резултати от приетите на държавно ниво мерки за опазване на общественото здраве и могат да бъдат променени ли адаптирани, когато ситуацията се промени.

Съдържание и структура на програмата

Магистърската програма включва три основни модула през първия семестър, заедно с модулна методология за изследване. През втория семестър се включват един основен модул и два избираеми модулa от различни варианти. През септември трябва да бъде представена магистърска теза в обем на 12 000 думи.

Програмата се провежда от 16:00 часа, като всеки модул се представя на семинар и включва презентации от гост-лектори от неправителствени организации и специалисти, работещи с бежанци и лица, търсещи закрила.

Цели на програмата

Магистърският курс цели: да свърже теория, политика и практика; да постигне високо ниво на академично обучение по интеграция на бежанците; да работи тясно с НПО и практиците; да изследва проблеми, които влияят на интеграцията на бежанците; да реагира на потребностите на новопристигналите групи и на приемащите общества, за да се осигури хармоничен процес на интеграция.

Модули на програмата

Програмата включва шест основни модула: принудителна миграция и приемащи общества; пътят на бежанците: мобилност, адаптация и интеграция; мигрантско население, образование и придобиване на втори език; теория за тълкуване на общността; изследователски методи и магистърска теза.

Избираемите модули на програмата са девет: Работа с търсещи закрила и бежанци; Джендър, сексуалност и миграция; Превод при кризи; Промяна на околната среда и световната политика; Международната помощ за развитие; Съществени области в европейското право и политика; Политика и развитие в Африка; Политиката на ООН; Политика в Близкия изток и Северна Африка.

Защо да бъде избрана тази програма?

  • За да се разберат проблемите, които трябва да бъдат решени, за да се гарантира успешна интеграция на бежанците и търсещите закрила;
  • За придобиване на знания и умения, необходими за реагиране на бежанската криза както за новопристигналото население, така и за приемащите общества;
  • За придобиване на застъпнически умения с цел работа от името на НПО и местни организации;
  • За подобряване на знанията и уменията за управление на кризи;
  • За придобиване на знания и умения за разработване на политически документи и антирасистки кампании на местно и национално ниво. 

Кариерно развитие

Завършилите тази магистърска програма могат да имат кариерно развитие в: дипломатически служби; институции на ЕС; европейски институции; държавни институции; публични органи и подобни.

Завършилите тази програма могат да очакват да намерят работа в редица сфери, институции и организации:

  • НПО, в страната или в чужбина;
  • приемателни и интеграционни органи (като Агенция за приемане и интеграция) и центрове за директно подпомагане;
  • Местни власти в райони, където има приемателни или интеграционни центрове за бежанци;
  • Местни и национални власти, публични институции (като болници, училища, мултикултурни организации), които участват или съветват при разработването политики и стратегии за интеграция и при тяхното изпълнение;
  • Международни организации като ВКБООН, Червен кръст, Медици без граница и други, които са свързани с гарантиране на благосъстоянието и грижите за бежанците и мигрантите. 

Кандидатстване: https://dcuie.elluciancrmrecruit.com/Apply/

Срок за кандидатстване: крайният срок за кандидатстване за кандидати извън ЕС е 16 юли 2021 г. Крайният срок за кандидатстване за кандидати от ЕС е 15 август 2021 г.

Начало на програмата: септември 2021 г.

Допълнителна информация: Запитванията от кандидатите от ЕС трябва да бъдат насочени към postgraduateadmissions@dcu.ie. Запитванията от кандидати извън ЕС трябва да бъдат насочени към internationaloffice@dcu.ie.