Усилията на Каритас София в сферата на заетостта чрез дейностите на Кариерния център

Kaтерина Георгиева, Експерт „Кариерен център”, Отдел „Миграция и интеграция“ *

Кариерен център на Каритас София

Кариерният център на Каритас София започва да развива дейността си от 2018 г., когато основният фокус е насочен към осигуряването на работни места и контакт с работодатели на бежанци и мигранти. В периода 2018-2020 г. са реализирани няколко трудови борси с партньорски организации, заинтересовани работодатели и активно търсещи работа хора. През 2020 г. център „Св. Анна“ и екипът, част от звено „Заетост и личностно развитие“, успя да предложи и нови дейности, насочени директно към трудовата и професионална реализация на гражданите на трети държави в България. Те включват различни финансови обучения и такива, пряко насочени към трудовия пазар в България и неговите възможности. Търсенето на работа и поддържането на активна медиаторска функция между работодатели и търсещи работа остава един от основните приоритети на Кариерния център. Една от основните цели е насочена към предаването на теоретически и практически умения на бенефициентите за встъпване, интегриране и задържане на пазара на труда, както и проактивност при търсенето на нови възможности. Една от най-новите услуги, които Каритас София предлага, е в посока на създаването на умения и знания за започване на бизнес в страната чрез Школа по предприемачество „Мисията възможна“, развиваща нови компетентности и умения у бъдещите предприемачи в страната. Друга възможност  за реализиране на професионален потенциал са професионалните курсове, които Център за професионални обучения (ЦПО) „Св. Анна“ предлага на своите бенефициенти. Избраните специалности, част от ЦПО „Св. Анна“, са съобразени с желанията и нуждите на хората, с които Каритас София работи. Основен елемент от звено „Заетост и личностно развитие” са и курсовете по български език, предлагани в три нива – А1, А2, Б1 и ограмотяване. Владеенето на български език е необходим и все по-търсен от работодателите компонент за успешна реализация на трудовия пазар в България. Именно недоброто владеене на езика и нуждата от повишаване на професионални компетенции са сред основните трудности за устойчивостта на работното място за бенефициентите. Основната подкрепа, от която имат нужда те, е свързана с набавянето на допълнителна информация за трудовия контекст в България, необходимите знания и умения, които трябва да притежават, владеенето на български език и техните права и задължения като служители.

От началото на 2020 г. голяма част от дейностите в направление „Заетост и личностно развитие” в Каритас София претърпяха дигитална трансформация и улеснихме достъпа до услуги и обучения за клиентите ни, особено в ситуация на пандемия.

*Каритас София е най-голямата благотворителна организация към Софийска епархия „Свети Йоан XXIII“  при Католическата църква в България, създадена да извършва милосърдни дела от нейно име и да възпитава в уважение и любов. Служителите и доброволците от Каритас София подпомагаме най-уязвимите членове на нашето общество да открият пътя към достоен и справедлив живот без оглед на тяхната религиозна принадлежност, раса, пол и други различия. Каритас София е изразител на Социалното учение на Католическата църква.