Заетостта на бежанците – ключ към тяхната пълноценна интеграция в обществото

Анелия Димитрова, управител на КАТРО България* 

Подпомагането на ефективна и устойчива заетост за бежанците и лицата, търсещи закрила в нашата страна, е един от ключовите елементи в приобщаването им към обществото, както и разгръщането на пълния им потенциал. В тази посока обединяват усилията си много неправителствени организации в България като Представителството на ВКБООН в България, Каритас София, БЧК, Съветът на жените бежанки в България, Българският съвет за бежанци и мигранти.

От 2017 г. насам, КАТРО България –  австрийска консултантска компания с основен фокус върху подбора, обучението и развитието на потенциала на хората в индивидуален и организационен контекст, също се посвети на мисията да подпомогне пълноценната интеграция за бежанците на пазара на труда в България. Като социално отговорна компания, КАТРО реализира много проекти, предоставящи психологическа подкрепа, кариерно консултиране и коучинг услуги на различни групи хора в неравностойно положение, каквито са например бежанци, лица, търсещи закрила, хора с увреждания, деца, преживели онкологични заболявания, хора извън системите на образование, заетост или обучение, жени – жертви на домашно насилие, и др. В контекста на ефективната и устойчива интеграция на бежанците в България, екипът на КАТРО се включи в организацията на редица инициативи, като 

В своята роля на посредник при изграждането на мост между бизнес нуждите на компаниите и основните човешки потребности от безопасност и сигурност, достойно отношение и икономическа самостоятелност на бежанците, екипът на КАТРО беше припознат от ВКБООН като надежден партньор и за реализирането на обстойно проучване и анализ на тенденциите в развитието на икономиката и пазара на труда в България, за да идентифицира и очертае потенциалните възможности за по-ефективна и устойчива заетост на бежанците в страната. Тук, накратко ще ви представим най-интересните акценти от този анализ, представен в края на 2018 г., като голяма част от тенденциите са все още валидни, а промените, предизвикани от пандемията през 2020 г., ще бъдат обсъдени в заключителната част на статията.

Изследването бе проведено в две фази – проучване на основните доклади, стратегии, статистически данни и научни статии за социално-икономическата и демографската ситуация и състоянието на пазара на труда в България, както и обзорен преглед на демографските, образователни и професионални характеристики на лицата, търсещи и получили международна закрила в България. Втората фаза бе фокусирана върху събирането и анализирането на качествена информация от 14 представители на заинтересовани страни, каквито са 

например правителствени институции, асоциации на работодатели, синдикати, икономически институти и институти за изследване на пазара на труда, както и на 15 представители на средни и големи компании, които са активни в едни от най-бързо развиващите се икономически сектори и които покриват пет от шест географски района и икономически зони в България.

Някои от основните акценти на анализа са свързани, от една страна, с цялостния недостиг на кадри и несъответствието между търсените и предлагани умения на българския пазар на труда във всички икономически сектори и географски райони, което представлява пречка за по-нататъшното развитие на бизнеса в България и заплашва да възпрепятства бъдещи инвестиции.

От друга страна,  бежанците, пребиваващи на територията на нашата страна, имат преобладаващо ниска степен на образование и квалификация, което ограничава до известна степен техните възможности за реализация на пазара на труда. Основните сектори за тяхната реализация към края на 2018 г., но и в следващите години са:

Тенденциите за развитие на пазара на труда през следващите 10 години (2018-2028), показват, че секторите, в които ще се търси най-много работна ръка, ще са:

  • Преработвателна промишленост
  • Търговия на дребно
  • Транспорт, логистика и куриерски услуги
  • Строителство
  • Здравоопазване

Стъпвайки на тези прогнози, експертите от КАТРО изготвиха анализ на потенциала за заетост на бежанците, спрямо основните характеристики на техния профил:

Тези тенденции се потвърждават през изминалите две години, като 2020 г. дава своето по-дълбоко отражение върху заетостта във всички сектори, а сред засегнатите от нарастващата безработица са както бежанци и лица от трети страни, така и лица с българско гражданство. На секторно ниво най-засегнати бяха хотелиерството и ресторантьорство, преработвателната промишленост, особено текстилната и производството на части за автомобилната индустрия. От друга страна, силно развитие претърпяха онлайн търговията и съответно куриерските услуги, както и IT и аутсорсинг услугите (които се извършват безпроблемно от разстояние), и това отвори нова възможност за търсещите работа бежанци. През 2020 г. посредническите услуги на свързване на търсещи работа с потенциални работодатели се извършват основно в индивидуални разговори (включително и онлайн) с помощта на социални работници и преводачи от Каритас или БЧК поради невъзможност за организиране на трудови борси.

Какви са стъпките оттук нататък?

За всички може би е ясно, че трябва да се адаптираме и като хора, и като организации към новата реалност, което означава да приемем ситуацията с всичките й позитивни и негативни страни и да извлечем максималното от нея. Нашите конкретни предложения, базирайки се и на регулярните дискусии с всички заинтересовани страни, са в няколко посоки:

 

 

* КАТРО България е част от водещата австрийска консултантска група – CATRO Personalberatung и dieBerater®, предоставяща първокласна експертиза в сферата на управлението и развитието на човешките ресурси. КАТРО подкрепя клиентите си в България от 2010 г. насам чрез подбор на нови таланти, развитие на потенциала на служителите, предоставяне на консултантски услуги в области като лидерски умения, управление на представянето, управление на промяната и коучинг. Важна част от нашата мисия е да разработваме и реализираме социално отговорни проекти, чрез които изграждаме мост между различни социални групи в неравностойно положение и корпоративния сектор, създавайки пространство за идентифициране на възможности за устойчиви партньорства.

Горди сме, че сме признати като един от членовете на Европейския пакт за младежта към Глобалната мрежа на ООН (European Pact 4 Youth at the UN Global Goals Network), като подкрепяме младежи в неравностойно положение в тяхното лично и професионално развитие. Определени сме и като ключов партньор на ВКБООН България заради усилията ни да увеличим възможностите за заетост и интеграция на бежанци в български компании.