Бежанският консултативен съвет в България – бежанци на масата на преговорите

България е една от малкото държави в Източна Европа, която може да се похвали с организация, създадена от и работеща за бежанската общност – Съвет на жените бежанки в България (СЖББ). Линда Ауанис и нейните колеги вече почти две десетилетия са на първа линия, неотлъчно следвайки своята мисия: да помагат с всички сили на дошлите след тях и да дават личен пример.

През 2020 г., седемнадесет години след създаването на СЖББ, е направена нова смела крачка по пътя на включването на бежанците в системата за закрила и подкрепа на общността: през юни 2020 г. беше основан Бежански консултативен съвет (БКС). Каква е неговата основна цел? Да бъде гласът на бежанците в България, когато се вземат важните за тях решения.

Коалицията, в която към този момент участват 11 души – в процедура за международна закрила или вече получили такава, ще търси своето достойно място и участие във всички дискусии относно национални и местни политики, като ще идентифицира слабости в законодателната рамка и нейното приложение и ще предлага свои решения, които отговарят в най-голяма степен на нуждите на бежанците и биха били разпознати от общността. В същото време, членовете на Съвета ще поддържат постоянен контакт с бежанците в България, като събират актуална и точна информация за основни нужди, предизвикателства и механизми за справяне с тях. БКС ще предоставя на бежанците информация и ще насочва към подкрепа тези, които се нуждаят от нея. В тези свои изцяло доброволни дейности Съветът ще се опита да се утвърди като своеобразен „мост“, медиатор между българските институции и неправителствен сектор и самите бежанци.

Приоритетните сектори за работа, избрани от самите членове на Съвета, са образование, заетост, закрила на непридружени деца, културна дейност и повишаване на чувствителността на обществото към проблемите на бежанците, миграционно задържане, жилищно настаняване, роля на половете, социално подпомагане и услуги, достъп до територия и условия в приемателните центрове.

Създаването на БКС, в духа на най-новите и прогресивни теории за успешни политики за закрила и интеграция, е дело на ВКБООН. Агенцията на ООН за бежанците на глобално ниво е активен участник във формулирането и прилагането на практика на политиките за участие на засегнатите общности в процеса по вземане на решения. Този принцип е залегнал в Глобалния договор за бежанците, разработен от ВКБООН и утвърден от Общото събрание на ООН и с гласа на България през декември 2018 г. Тези „овластяващи“ модели са част от политиките на всички големи хуманитарни организации и един от деветте Глобални хуманитарни стандарти. Въпреки първоначалната рамка на Съвета – като подгрупа в рамките на Работната група по интеграция, координирана от ВКБООН, амбицията на Комисариата е да играе само поддържаща  и съветническа роля в началния етап от изграждането на коалицията, която след това ще поеме по свой независим път.

Процесът по избор на членове в България започна през април, като в него активно като консултант се включи Анила Нур, бежанка от Пакистан в Холандия, член на Европейския мигрантски консултативен борд и един от моторите на Global Refugee-Led Network. Членовете на българския съвет бяха излъчени след повече от 25 интервюта, в които се включи и Българско училище за политика „Димитър Паница“. Именно благодарение на тази партньорска организация избраните 11 бежанци имаха възможност да получат три-модулно обучение по теми, свързани с лидерство и меки умения, законодателна рамка и политически процеси в България, механизми за застъпничество и участие на гражданското общество в обществените процеси. В последния модул с лекция пред БКС се включи и вицепрезидентът, г-жа Илиана Йотова.

Съветът вече изработи своите вътрешни правила, както и план за действие за идните месеци. Членовете са с мандат от една година и възможност за продължаването му за още до две. Бежанският съвет спечели и първия си проект и вече работи по стратегия за идентифициране на неверни информации – слухове и митове, на които бежанците вярват, и предоставяне на коректни данни.

С всички членове на съвета можете да се запознаете тук.

Редколегията пожелава много успех на БКС по пътя към достойно представителство на общността и ценна подкрепа за националните власти, НПО и академичната общност!