НАУЧНИ ПУБЛИКАЦИИ

Еролова, Й. 2019. Защо бежанците не могат да бъдат фактор, влияещ върху демографската ситуация в България? – Население, 3, (Online), 545-585.

Еролова, Й. 2019. Нагласите на бежанците за заселване и интеграция в българското общество. В: К. Владимирова и кол. (съст.) Мерки за преодоляване на демографската криза в Република България. Том 3. Миграции и национална идентичност. София: ИИНЧ-БАН. с.294-316.

Еролова, Й. Накова, А., 2019. Националната политика в областта на убежището и бежанците. В: Владимирова, К. и кол. Мерки за преодоляване на демографската криза в Република България. Т. 3. Миграции и национална идентичност. София , Издателство на БАН „Проф. Марин Дринов“, 239-260.

Иларева, В. 2019. Част четвърта: Убежище и Миграция (в съавторство със съдиите от ВАС Искра Александрова и Соня Янкулова) – В: Янкулова, С. (ред.) Административните съдилища и правото на ЕС. Част III. С: Национален институт на правосъдието, 2019, ISBN 978-954-9419-30-6

Кръстева, А. 2019. Българският миграционен парадокс – позитивна интеграция и негативен политически дискурс. Каритас България.

Накова, А. 2019. Между „другия“ и „чуждия“ – за отношението към културното различие в съвременното българско общество. Postmodernism Problems Journal, Vol. 9, No. 3, 362-386. ISSN:1314-3700.

Накова, А. 2019. Бежанците – „новите други“ и отношението на българите към тях. Население, т. 37, кн.3, 525 – 544. ISSN 0205-0617 (Print), ISSN 2367-9174 (Online).

Накова, А. 2019. Представи и нагласи на българските граждани към бежанците и тяхното значение за успешното реализиране на националната политика в областта на международната закрила. В: Владимирова, К. и кол. Мерки за преодоляване на демографската криза в Република България. Т. 3. Миграции и национална идентичност. София , Издателство на БАН „Проф. Марин Дринов“, 274-293. ISBN 978-954-322-963-5 (Print); ISBN 978-954-322-962-8 (Online).

Нецова, М. 2019. Здравен статус на търсещите международна закрила в Република България в контекста на социалното включване. Във: Взаимодействие на преподавателя и студента в условията на университетското образование: теории, технологии, управление. Изд. „Екс-прес“, Г., с. 401-405,  ISBN  978-954-490-643-6, с.433-437

Петкова, Д. 2019. Потенциални благоприятни ефекти от сугестопедията в социалната работа с бежанци и мигранти. Във: Взаимодействие на преподавателя и студента в условията на университетското образование: теории, технологии, управление. Изд. „Екс-прес“, Г., с. 401-405,  ISBN 978-954-490-643-6, с.427-432.

Рачева, Д. 2019. Социално-педагогическите проблеми на бежанците и мигрантите като част от университетското педагогическо образование, с. 422-427. Във: Взаимодействие на преподавателя и студента в условията на университетското образование: теории, технологии, управление. Изд. „Екс-прес“, Г., с. 401-405,  ISBN  978-954-490-643-6, с. 422-427.

Стефанова, К. 2019. Интеграция в действие – културна, социална и гражданска ориентация на лица, търсещи или получили международна закрила. Във: Взаимодействие на преподавателя и студента в условията на университетското образование: теории, технологии, управление. Изд. „Екс-прес“, Г., с. 401-405,  ISBN  978-954-490-643-6, 449-454.

Стоянова, Х. 2019. Социална работа, основана на правата на децата-бежанци в България. Във: Взаимодействие на преподавателя и студента в условията на университетското образование: теории, технологии, управление. Изд. „Екс-прес“, Г., с. 401-405,  ISBN  978-954-490-643-6, с.443-448

Чавдарова – Костова, С., 2019. Включващо физическо възпитание за търсещи убежище и бежанци – в контекста на университетското образование, Взаимодействие на преподавателя и студента в условията на университетското образование: теории, технологии, управление, издателство:Екс-прес, Габрово, стр.:401-405,ISBN:ISBN 978-954-490-643-6

Шишева, Н. 2019. Предизвикателства пред социалното включване на непридружени малолетни и непълнолетни, търсещи закрила в България. Във: Взаимодействие на преподавателя и студента в условията на университетското образование: теории, технологии, управление. Изд. „Екс-прес“, Г., с. 401-405,  ISBN  978-954-490-643-6,  с.438-442

Chavdarova – Kostova, S. 2019. Social inclusion of refugees and migrants – reality and perspectives , Instytucjonalne uwarunkowania incluzji społecznej. Synergia działań , Publisher: Universytet Przyrodniczo-Humanitaristyczny w Siedlcach, Siedlce, Poland, pages:147-152, ISBN:978-83-7051-935-3

Erolova, Y and A. Nakova, 2019. Integration by ‘Fencing’: The Case of Refugees in Bulgaria. In: Slavkova, M.,  M. Maeva, Y. Erolova, R. Popov, (eds.) Between the Worlds: People, Spaces and Rituals, Sofia: IEFSEM – BAS & Paradigma, 425-453. e-ISSN: 2683-0213.

Otova, I., Staykova, E. 2019. National report on the governance of the asylum reception system in Bulgaria. CEASEVAL: Research on the common European asylum system; Nr. 17