ИЗИСКВАНИЯ ЗА ПУБЛИКУВАНЕ

Академичен бюлетин „Бежанците: днес и утре“

Заявката за статия включва:

 • Заглавие на статията
 • Име и месторабота на автора
 • Кратко резюме на предложената статия – до 100 думи.
 • Кратка биография на автора – до 100 думи
 • Рубрика, в която да бъде публикувана статията.

Тематични рубрики в бюлетина

Форматът на бюлетина предполага кратки статии и възможност за повече включвания. Постоянните рубрики на бюлетина са следните, но сме отворени да публикуваме и други ваши предложения по темата.

Тематична аналитична статия – между 2000 и 2500 думи

Правен консултант – между 1000 и 2000 думи

Интервю с бежанец, експерт, преподавател – между 1000 и 1500 думи

Представяне на изследователски и приложни проекти – до 1000 думи

Представяне на добри практики от България или други страни по темата – до 1000 думи

Съобщения за актуални статии, книги – до 200 думи

Съобщения за минали или предстоящи конференции, събития – до 200 думи

Оформяне на статията

 • Заглавие: TNR; 14 pt., след него центрирано се изписва името на автора
 • Основният текст, TNR, 12 pt., двустранно подравнен, разредка 1.5.
 • Бележките под линия препоръчваме да бъдат сведени под минимум. Техният формат е TNR, 10 pt., разредка 1.
 • Библиографията следва накрая.

Цитиране в текста:

 • Цитирането в текста е с двойни кавички.
 • В текста, след позоваването на дадения източник в скоби, се посочват: фамилията (фамилиите) на автора (авторите), годината на изданието и страницата (страниците), например: (Kozer 2007: 21)
 • Ако текстът се позовава на повече от един източник, те се подреждат по хронологичен ред, според годината на изданията им.
 • Ако позоваваният източник има повече от един автор се изписва по следния начин: двама: (Castles and Miller 2003); при повече от трима (Huddleston, et al., 2015)
 • Ако от един автор се цитира повече от една публикация от една и съща година, публикациите се номерират допълнително и с а, b и т.н. Например: Vetrovec, 2007а; Vetrovec, 2007b.
 • Цитирането на писмени източници без автор включва: заглавие на текста и година. Такива могат да бъдат закони, доклади, медийни публикации и др. Например: (Закон за убежището и бежанците, 2002).
 • Цитирането на интернет източници с автор включва име на автора и година (Филева. 2021).
 • Цитирането на интернет източници без автор включва име на изданието и година (The Local, 2019).

 Оформяне на библиографията:

 • Монографии: Кръстева, А. (2014). От миграция към мобилност: политики и пътища. София: Нов български университет.
 • Сборници: De Bruycker, P., et al. (Eds.). (2019). From Tampere 20 to Tampere 2.0: Towards a new European consensus on migration. Brussels: European Policy Centre.
 • Статия в списание и поредица: Castells, M. (2011). A Network Theory of Power. International Journal of Communication. N 5, 773-787.
 • Интернет публикации: The Local. (2019, April 5). Over half of children at Danish refugee centre have symptoms of mental health problems: Red Cross. https://www.thelocal.dk/20190405/over-half-of-children-at-danish-refugee-expulsion-centre-have-symptoms-of-mental-health-problems-red-cross. Последно проверено на 20 юни