ЗА МРЕЖАТА

Мисия

Академичният портал, посветен на принудителната миграция, има мисията да обедини „под един покрив“ всички постижения по темата за бежанците на научната общност в България.

Това виртуално пространство има за цел да служи на все по-широката мрежа от учени, които изследват различни аспекти на принудителната миграция и убежището, като им предоставя актуална информация за академични проекти, публикации, резултати от проучвания, новосъздадени програми и курсове, студентски инициативи и др.

Платформата дава шанс за задълбочаване на академичното сътрудничество и интердисциплинарния поглед към темата, поощряване на научния дебат и утвърждаване на обществената и практическа важност на изследванията и обучението, посветени на принудителната миграция. Порталът е и своеобразен мост за диалог и трансфер на знание между изследователите и организациите, които работят на терен с търсещи и получили закрила лица в България

История

Тази платформа е създадена от Българския съвет за бежанци и мигранти по инициатива на Представителството на Върховния комисариат за бежанците на ООН в България (ВКБООН) през януари 2020 г.

Идеята за нейното изграждане е на академичната общност и се ражда в рамките на проучването „Възможности за сътрудничество между ВКБООН и академичните институции в сферата на убежището и бежанците“, осъществено от д-р Ваня Иванова в периода ноември-декември 2019 г.

Създаването на подобна мрежа е и поредна стъпка в усилията на ВКБООН и партньорските му организации да подкрепят университетите и да допринасят за развиването на по-систематично познаване на бежанските и хуманитарните въпроси в България. Като част от тези усилия ВКБООН инициира и създаде през 2018 г. Академичен съвет по бежанските въпроси.

Академичният портал е и българският отговор на поставената цел в Глобалния договор за бежанците от 2018 г. за изграждането на „глобална академична мрежа за бежанци, други принудително разселени лица и лица без гражданство […], за да бъдат подкрепени научни изследвания, обучение и стипендии, които водят до конкретни резултати […]“