АКАДЕМИЧЕН СЪВЕТ

Академичният съвет по бежанските въпроси беше създаден на 13 септември 2018 г. от ВКБООН с мисията „да се насърчи включването на бежанските въпроси в академичните изследвания във всички свързани области, включително, но не само, политически и социални науки, право, международни отношения, журналистика и педагогика“. Преподавателите, които стават членове на Съвета, се ангажират да подпомогат ВКБООН в постигането на следните цели:

  • Въвеждане на нови теми, свързани с бежанци и принудително разселване;
  • Осигуряване на възможности за продължаващо обучение за професионалисти, работещи в областта на закрилата на бежанците;
  • Насърчване ангажираността и активността на студентите по въпроси, свързани с бежанците, чрез научни изследвания, кампании за повишаване на осведомеността, стажове, доброволческа работа и др.

Членове на академичния съвет по бежанските въпроси

Проф. Анна Кръстева

Анна Кръстева е професор по политически науки, създател и ръководител на CERMES (Centre for European Refugees Migration and Ethnic Studies) в НБУ, президент на Политическа и гражданска обсерватория: миграция, дигитализация, климат, доктор хонорис кауза на Университета Лил, Франция, главен редактор на международното списание Southeastern Europe (Brill).  Работи в сферата на миграционните и бежански изследвания, политики на границите, гражданския активизъм и гражданствеността, популизма и пост-демокрацията и др. Сред последните й публикации е Citizen’s activism and solidarity movements (co-ed, Palgrave, 2019), Българският миграционен парадокс: позитивна интеграция на мигрантите и негативен политически дискурс (2019). Преподава миграционна политика на бакалавърско, магистърско и докторско ниво, както и курс „Права на човека“ и е един от инициаторите на семинара по права на човека в НБУ. Преподава в международна магистърска програма „Миграция и медии“ в Университета в Атина, както и в европейската магистърска програма „Демокрация и човешки права” (Унверситет в Сараево и Университет в Болоня).  Автор е на публикации в 15 страни, гост-професор в множество чуждестранни университети, председател и член на множество международни научни съвети, ръководител и участник в европейски и национални научни проекти, оценител на европейски и международни проекти. 

 

Доц. Алексей Пампоров

 

Проф. Благой Видин

 

Доц. Емилия Занкина

Емилия Занкина е декан на Римския клон на Университета Темпъл и доцент по политически науки. Тя е служила и като зам.-ректор на Американския университет в България, зам.-директор на Центъра по руски и източноевропейски науки в Питсбъргския университет и зам.-редактор на научното списание East European Politics and Societies. Тя има докторска степен по международни отношения и специализация по източноевропейски науки от Питсбъргския университет. Научната й работа се фокусира върху демократизация и трансформация на елите, популизъм, реформа на публичната администрация и представяне на жените в политиката. Доц. Занкина участва с доброволна работа в много организации, които подкрепят демократично общество, изкуство и култура.

 

Проф. Живко Драганов

Живко Драганов е професор в Катедра „Международно право и право на ЕС“ на ЮФ на УНСС. Води лекции по дисциплините „Право на интелектуалната собственост“ и „Право на Европейския съюз“. Чете курсове по право на интелектуалната собственост и по право на ЕС в ЮФ на ВСУ „Черноризец Храбър“ – Варна и в Академията на МВР. Специализирал е в Япония (2006) и в Белгия (2008-2009). Бил е декан на ЮФ на УНСС (2015-2019). От 2017 е член на Борда и вицепрезидент на Европейската асоциация на юридическите факултети – ELFA. Член на Издателския съвет на Eastern European Journal of Transnational Relations (EEJTR) – Полша и член на Редакционната колегия на Приватне та публічне право, Украйна. Автор е на пет самостоятелни книги и на десетки статии и доклади, публикувани в български и в чуждестранни издания, в Белгия, Гърция и Румъния.

 

Доц. Мая Чолаков

Д-р Мая Чолакова е доцент в катедра „Медико-социални науки“, Факултет „Обществено здраве, здравни грижи и спорт“ на Югозападен университет „Неофит Рилски“ в Благоевград. Нейните изследователски интереси и преподавателски фокус са в областта на културното многообразие в социалната работа и образованието; социална работа с деца и семейства; антипотискаща практика в социалната работа; социална работа с бежанци и мигранти и др. Тя е автор на индвидуални и съ-автор в колективни монографии, научни статии, доклади и презентации в областите на научните й интереси. Доц. д-р Чолакова е член на Академичния съвет по въпросите на бежанците към Върховния комисар за бежанците на ООН в София и на Управителния съвет на Българската асоциация за образование по социална работа. Координатор по програмата Еразъм+ на Факултета по обществено здраве, здравни грижи и спорт и Фулбрайт алумна.

 

Д-р Офелия Кънева

Офелия Кънева е доктор по управление на образованието, магистър по социология, бакалавър по управление на човешките ресурси и бакалавър по мениджмънт на социални организации. Има специализации и обучения от Австрия и България по управление на професионалната рехабилитация, управление на средствата от Европейския съюз, стратегическо планиране и други.

Започва професионалната си кариера през 1999 г., като оттогава е била координатор проекти, координатор обучителни програми за хора с увреждания, експерт в екипа на Министъра на труда и социалната политика, заместник-кмет на Община Сливен, директор „Закрила на детето“ в Агенцията за социално подпомагане, Главен директор в Агенцията по заетостта, ръководител на Средносрочна рамкова инвестиционна програма, одит и методическа подкрепа по предоставяне на социални услуги, Председател на Държавната агенция за закрила на детето, анализатор и преподавател.

Разработването на иновативни подходи за подкрепа на педагогически специалисти, както и за подкрепа на преки доставчици на социални услуги съчетава с работа по въвеждането и утвърждаването на публично-частното партньорство в хуманитарния сектор като част от професионалното и кариерно развитие.

Учредител на Национална младежка награда за проявени благородство и доблест.

Лауреат на Наградата на Академията за лидери за борба със статуквото и апатията в обществото.

Стипендиант на Фондация “Отворено Общество” за високи академични постижения в областта на управлението на човешки ресурси.

Създател на първия училищен парламент в България.

 

Проф. Дпн Сийка Чавдарова-Костова

 

Проф. Веселин Цанков

Веселин Цанков е д-р по право от 1998 г., доцент от 2001 г., професор по Конституционно право от 2010 г., доктор на науките от 2015 г.

Работил е в различни ведомства като практикуващ юрист по въпросите на българското гражданство, чужденците, бежанците. Специализирал е в Русия, Швейцария, Англия, Испания, Гърция по въпросите на миграция, убежище, гражданство, хуманитарно право.

През последните години насочва усилията си в научноизследователска, преподавателска и консултантска дейности. Като преподавател в ЮФ на ПУ „П. Хилендарски”, на БСУ, ВСУ, АМВР води курсове по Конституционно право, по Защита на правата на човека, по Миграционно и бежанско право, по Изборно право и избирателни системи.

През 2010 г. е удостоен с почетен знак „За заслуги“ към БАН.

През периода 2010 – 2015 г. е избран с решение на МС за представител на Република България в Управляващия борд на Агенцията по основните човешки права на ЕС  за срок от 5 години.

През периода 2012 -2015 г. е председател на Постоянната комисия по правни, социални науки и национална сигурност при Националната агенция по оценяване и акредитация при МС.

На 19.06.2015 г. му е присъдена научната степен „Доктор на науките“ за успешна защита на труд „Защита на правата на човека – публичноправни аспекти“.

Има над 60 публикации, от които 10 самостоятелни монографии.